١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٤ بازدید

سلام. Sitting on a chair غلطه؟  حتما باید sitting in a chair بگیم؟

٣ هفته پیش
٢ رأی

هر دو حرف اضافه  on و in استفاده میشود Sit on a chair Sit in a  chair

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٥ بازدید

At the age of 12, he was the size of a 6-year-old boy

٣ هفته پیش
٢ رأی

د ر سن  12 سالگی، هیکلش  به اندازه یک پسر شش ساله بود

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٦ بازدید

I’d better take my umbrella with me since I got soaked yesterday.

٣ هفته پیش
٢ رأی

ازونجایی که دیروز خیس آب شدم  بهتره امروز   چترم  رو بردارم

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٧ بازدید
١ رأی

این اصطلاح بمعنی  کارد به استخوان رسیدن، تیر خلاص را زدن و یا چیزی که کاسه صبر انسان را لبریز میکند  است The straw that breaks the camel’s back)

٣ هفته پیش