تاریخ
٢ سال پیش
متن
The hotel was anything but cheap.
دیدگاه
١

هتل همه چیز بود جز ارزان، ( یعنی گران بود )

تاریخ
٢ سال پیش
متن
It was a warm day, if not exactly hot.
دیدگاه
٠

اگر نگوییم واقعا داغ ، روز خیلی گرمی بود

تاریخ
٢ سال پیش
متن
That meal was simply delicious!
دیدگاه
١

غذا واقعا خوشمزه بود