پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (معما)

١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٨٩ بازدید

مردی سگ خود را از آن طرف رودخانه صدا می زند. سگ می تواند بدون استفاده از پل یا قایق از رودخانه عبور کند و خیس نشود. چطور امکان دارد؟

٦ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٢٢ بازدید