پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (استراتژی)

٣ رأی
١ پاسخ
٣٤ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٥٠ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
٠ پاسخ
١٠ بازدید
چند گزینه‌ای

اﺳﺘﺮﺍﺗژﻱ ﻫﺎﻱWTﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎ ﺭﻭﺍﺭﺩ، ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ کدام ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻱ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ کرد ؟

٦ روز پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٤٦ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٦ بازدید
چند گزینه‌ای

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ شرکتﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻌﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ بیانگر کدام ﻳک ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻳﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ؟  

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
چند گزینه‌ای

محصول،قیمت،مکان و ترویج اشاره به کدام یک از موارد زیر در استراتژی های بازاریابی دارد ؟

١ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٢٥ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٢١ بازدید
چند گزینه‌ای

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻳﻬﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴانگر  کدﺍﻡ گرﻭﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻳﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟  

٢٦٢
٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤١ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام استراتژي، سازمان را از بازارها، محصولات و ظرفیت فعلیاش دور میسازد؟ 

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٨ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام  ﻳک ﺍﺯ گزﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٩ بازدید
چند گزینه‌ای

ماتریس swot ﺩﺭ کﺪﺍﻡ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ چارچوبﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻱ کارﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟  

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٥ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
١٣٥ بازدید

سلام دوستان،  می‌خواستم بپرسم آیا می‌دانید که من چطور می‌توانم نوعی سیستم در بازی شطرنجم وارد کنم و از سطح متوسط به یک سطح بالاتری برسم؟ در حال حاضر بیشتر حرکت به حرکت درمورد بازی فکر می‌کنم و نهایتا برای سه یا چهار حرکت بعدتر پیش‌فکر می‌کنم و سه یا چهارتا گشایش هم بلدم. اما بازی‌ام همچنان با آن سیستم و نظمی که می‌خواهم نیست. 

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٤ بازدید
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٨٤ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٤ بازدید

سیستم استراتژی  "swot"  مخفف چه کلمه هاییه و  چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم ؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٤ بازدید