پرسش خود را بپرسید

ترجمه جمله آخر Lifestyle and health behavioral factors, individual susceptibility...

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١٠٢

ترجمه جمله آخر:

Lifestyle and health behavioral factors, individual susceptibility, morbidity, and genetic fac￾tors are all potential contributors to circadian rhythm pathology in SWD. For example, cognitive 
deficits from sleep debt show large and stable interindividual variation (Van Dongen, Baynard, 
Maislin, and Dinges 2004), and this vulnerability to sleep debt greatly varies even in a highly 
selective population of shift workers and does not match well with self-reported increases in sleep￾iness (Van Dongen 2006).

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

عوامل رفتاری سبک زندگی و سلامت، حساسیت فردی، عوارض و عوامل ژنتیکی همگی از عوامل بالقوه آسیب شناسی روال شبانه روزی در SWD هستند. مثلاً شناخت کمبودهای  ناشی از کم خوابی، تغییرات بین فردی بزرگ و پایدار را نشان می‌دهد (ون دونگن، باینارد، Maislin و Dinges 2004)، و این آسیب پذیری نسبت به کم خوابی بسیار متفاوت است، حتی در شرایطهایی. جمعیت انتخابی کارگران شیفت کار و با افزایش بی خوابی گزارش شده خود به خوبی مطابقت ندارد (ون دونگن 2006).

تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما