پرسش خود را بپرسید

ویژگی های یک "فرهنگ پاسخگو"

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٣١

ویژگی های یک

 "فرهنگ پاسخگو"

 در رفتار و فرهنگ سازمانی  رو بیان کنید لطفا .

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

فرهنگ پاسخگو در رفتار و فرهنگ سازمانی دارای ویژگیهای متعددی است که به شرح زیر میباشند: ۱.ارزشها و باورها:فرهنگ پاسخگو شامل مجموعهای از ارزشها و باورهایی است که توسط اعضای سازمان به اشتراک گذاشته میشود و رفتار و تصمیمات آنها را هدایت میکند.

۲.نگرش و رفتار: فرهنگ پاسخگو تأثیر قوی بر نگرش و رفتار اعضای سازمان دارد و آنها را به سمت اهداف مشترک سوق می‌دهد.

۳.مشارکت : تشویق کارکنان به همکاری گروهی و شراکت در تصمیمگیریها، یکی از مولفههای کلیدی فرهنگ پاسخگو است.

۴.انعطاف پذیری: در فرهنگ پاسخگو، افراد باید بتوانند خود را با شرایط جدید منطبق کنند و به تغییرات سازمانی واکنش نشان دهند.

۵.یکپارچگی: همکاری و هماهنگی بین کارمندان برای دستیابی به اهداف مشترک، از جمله ویژگیهای مهم فرهنگ پاسخگو است .  

این ویژگیها به سازمانها کمک میکنند تا به شکل مؤثرتری عمل کنند و به اهداف خود دست یابند. فرهنگ پاسخگو میتواند به ایجاد محیطی سازمانی کمک کند که در آن اعضا احساس مسئولیت بیشتری نسبت به کار خود داشته باشند و به بهبود مستمر سازمان کمک کنند.

١٧,٤٩٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٧
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما