٢ رأی
١ پاسخ
١٧ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٢٠ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٢٧ بازدید
١ رأی
٤ پاسخ
٥٤ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٥٦ بازدید

 یک مثال برای تصمیم گیری منفی و یک مثال برای تصمیم گیری مثبت بزنید ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٨٢ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٤٣ بازدید
چند گزینه‌ای

 اصلاحات پولی دوره صفویه ،درزمان کدام پادشاه صفوی بود؟

٢ ماه پیش
١ رأی
٤ پاسخ
٨١ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٣ پاسخ
٦٨ بازدید

سلام میشه آرایه ی "تلمیح "  رو تو یه مثال بهم توضیح بدید .ممنون 

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٢ بازدید

میشه این جمله ی عربی رو برام ترجمه کنید  "أنا آسف ، لا أستطيع البقاء."

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٤ بازدید
چند گزینه‌ای

امیر کبیر در دوره صدارت با انتشار اعلامیه ای از صاحب نظران خواست تانظر خود را درباره ……………. اعلام کند .

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٠ بازدید
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
٩٩ بازدید

مشبه و مشبه به را در بیت مقابل نشان دهيد .  " من لاله ی آزادم ، خود رویم و خود بویم "

٢ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
١٧٧ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧١ بازدید
٠ رأی
٤ پاسخ
١٦٤ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٦ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٥ بازدید

قیام خونین مردم قم   در چه روزی اتفاق افتاد و نتیجه ی آن چه بود ؟

٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٠٧ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٣٨ بازدید

آرایه ادبی به کار رفته در جمله ی زیر  چیه ؟ مادر علی معتقد بود او دسته گلی اساسی به آب دادهاست.

٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٦ بازدید

دموکریت ﺑﺮاي مولکول ﻫﺎي ﻣﻮاد ﺗﺮشکدام شکل هندسی رو در نظر گرف؟ 

٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٤ بازدید

معنی واژه " روانم"   تو شعر  " ای یاد تو مونس روانم "

٣ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٤٠ بازدید

میشه این درک مطلب عربی رو کمکم کنید  کانت  فی بحر ٍ کبیر ٍ سمکة ٌ قبیحة ِو االَسماک ُ خائفات ُ مِنها فی یَوم ٍ مِن االَیّام ِ خمسة ٌ من الصّیادین َ جاؤوا . فَقَذفوا شبکة ً کبیرة ٌ فِی الْبَحر ِ .  کانت ْ فِیبحر ٍ کبیر ٍ سمکة ُ قبیحة ً***   نعم/ لا  فی یوم ٍ مِن االَیّام ِ اربعة ً مِن ّالصیادی َنجاؤوا** درست/غلط 

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٧ پاسخ
٣٠١ بازدید

سلام میشه قافیه  بیت زیر رو مشخص کنید :  "ای یاد تو مونس روانم /جز نام تو نیست برزبانم"

٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٣٤ بازدید
١ رأی
تیک ١٤ پاسخ
٢,٤٤٨ بازدید