منو
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦٧

مایل ( به انجام کاری ) متمایل ( به انجام کاری ) I'm inclined to study mathematic من مایل هستم به مطالعه ی ریاضیات مستعد ( انجام کاری ) با استعداد ( ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤٦

مخ ( دختر/پسر ) را زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤١

مشکل دار، گرفتار در حال تقلا ( برای حل مشکل خود ) struggling Americans آمریکایی های گرفتار ( مشکل دار )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

حال روحی کسی خراب شدن در خود شکستن حال شکستگی پیدا کردن He broke down and cried او حالش خراب شد و گریه کرد. She broke down in tears when she heard ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

دریافت ( انرژی، غذا، ویتامین، کلسیم، . . . ) در بدن جذب ( انرژی، غذا، ویتامین، کلسیم، . . . . ) در بدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

به تدریج گردآوری کردن به تدریج انباشتن به تدریج توسعه دادن به تدریج تقویت کردن به تدریج رسوب کردن build up. . . . . develop

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

holiday entitlement حق مرخصی Pension entitlement حق بازنشستگی benefit entitlement حقوق مزایا، مزایای حقوقی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

توجیه، ( کارمند یک اداره ) آشناسازی، جهت دهی ( یک کارمند جدیدالورود به امور محوله )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

فعالیت تبلیغاتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

از ( جدا شدن از چیزی ) From بعد مکانی میباشد ولی off از مجازی یا معنوی می باشد We took the pumpkin and cut off the top ما کدو تنبل را بر داشتیم و ب ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

رابطه نا مشروع داشتن ( با زن شوهر دار )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

مرکز تندرستی و زیبایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

Reach sb ارتباط برقرار کردن با کسی، درک کردن کسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

۱ - غرق در ( هیجانات مثبت ) کردن ۲ - غرق در ( هیجانات منفی ) کردن Harriet was overwhelmed by a feeling of homesickness هریت غرق در احساس غم غربت شد T ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

به مرحله ی اجرا در آوردن ، اجرایی کردن ( یک طرح )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

جانب احتیاط را رعایت کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

جامعه ی مصرف زده/مصرف گرا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

انتقاد پذیر بودن accept/take criticism ( =allow it and learn from it ) بر گرفته از دیکشنری لانگ من

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

In a matter of hoursدر ظرف چند ساعت In a matter of a few daysدر ظرف چند روز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

طوفان ( خوشی ها ) ، کولاک ( خوشی ها ) موج ( انفجار خوشی ها ) The seven days in New York was a blast این ۷روز در نیویورک کولاک ی بود. ( ترکوندیم )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

( شخص ) با ثبات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

راه افتادن و رفتن، کله کردن ( به سمت جایی ) I head off to the camera shop

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

۱ مجاب کردن ۲ موجب. . . شدن Nothing would induce me to vote him again هیچ چیز من را مجاب نمیکند که دوباره به او رای بدهم I'm trying to induce risk - ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

لغات تخصصی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

( سرنوشت، آینده ) روی هوا بودن ، نا معلوم بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

سخت گیرانه Harsh punishment مجازات سخت گیرانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

live off sb/sth خرج زندگی را از کسی/چیزی در آوردن earn sb's keep خرج زندگی را درآوردن Oliver earns his keep الیور خرجی اش را خودش در می آورد oliver l ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

بار، سنگینی، فشار، بار ( روی دوش ) ، بار ( مسوولیت ) ، بار مجازی If things go wrong , he will bear the burden of guiltyبار گناه I don't want being a ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

تحت. . . بودن ( درمان، عمل جراحی. . . ) The president will be undergoing routine surgery رییس جمهور تحت عمل جراحی معمولی خواهند بود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

نهایتا ختم شدن به culminate in نهایتا رسیدن به come down to=

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

کمتر از . . . . . بودن کمتر از ( حد انتظار، اهداف مورد نظر. . ) بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

زیر ساخت زیر ساخت های فرهنگی cultural contexts

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

چهره ( شخصیت معروف )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

باعث عود کردن. . . شدن ( بیماری، سر درد ) باعث. . . شدن ، باعث بروز. . . شدن سر باز کردن ( زخم کهنه ، مشکل قدیمی ) رو آمدن/ رو آوردن /تازه کردن ( ی ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

آهسته و پیوسته پیش رفتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

با خنده زیر سبیلی رد کردن ( یک موضوع ) با خنده از کنار یک موضوع گذشتن ( نادیده گرفتن اشتباه دیگران ) ریشخند کردن با خنده از سر گذراندن با خنده رفع ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

( خطر، مشکل، تهدید ) . . . زا بودن ( خطر، مشکل، تهدید ) . . . . . . آفرین بودن The events pose a challenge to the church’s leadership این حوادث چالش ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

مسیر سریع السیر ( به سوی موفقیت ) کوتاه ترین مسیر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

خیلی عصبانی، به هم ریخته، داغون

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٩

پیامد غیرمستقیم نتایج غیر مستقیم آثار غیر مستقیم تاثیرات غیر مستقیم indirect concequences/result /effect = We should come to term with its implicatio ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

پیگیری کردن ( از مجاری قانونی ) دنبال کردن ( از مبادی قانونی ) تعقیب کردن ( از مراجع قضایی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

۱ - اگر قبل ازother thanجمله ی منفی یا جمله ای که معنای منفی از آن استنباط گردد بیاید، به معنای 《به جز ، الا ، به غیر از 》 می باشد. There's nobody h ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

خدمات سواره ( بدون پیاده شدن ) ، خرید پنجره ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

نقض کپی رایت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

اتاقک پارتیشن بندی شده درون یک اتاق ( محل کار ) Office=دفتر کار ( یک اتاق کامل ) Cubicle=اتاقک کار ( قسمتی از یک اتاق )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

( اگر phrasal verb نباشد ) فروش رفتن به مبلغ. . . . . ، ( پول ) بالای . . . رفتن the car go for $2000 این ماشین ۲۰۰۰دلار فروش میرود ( ۲۰۰۰دلار بالای ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

نرخ مقبولیت ( یک کالا یا خدمات )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

۱ - توی مسیر، توی راه ( حین انجام کارهای دیگر ) ۲ - متواری، درحال فرار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

اگر بخواهیم یک چند تایی نام ببریم ( برای قس علی هذا، . . etc بکار می بریم )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

هندوانه ی در بسته