تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

خرد جمعی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

خراب شدن، از کار افتادن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

ناخواسته

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

ارزش درک شده، ارزش ادراکی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

با اشتیاق و حرارت شروع کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

دانش اولیه و کافی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

واضح و شفاف، واضح و قابل درک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

هدف فروش از پیش تعیین شده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

از حرکت ایستادن، توقف کامل

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

ترویج/ادامه ی یک تفکر قالبی/کلیشه ای

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

تفکر قالبی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

بسیارسمج، بسیار خشن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

شدیدا، کاملا، آشکارا، مطلقا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

یاد گرفتن، فهمیدن، دانستن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

امروز رو بچسب، آینده رو بیخیال

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

go down that road/path تصمیم به انجام دادن کاری به یک روش خاص

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

سازمان یافته

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

اصول راهبردی