تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

کروماتوگرافی گازی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

کف ابر ( پایین ترین ارتفاع بخش قابل دیدن ابر است. )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

تغییردادن یکباره ی نظر یا موضع یا رفتار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

خبرچین / جاسوس

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

خوشایند بودن / باب میل بودن / موافق بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تسلط داشتن / کنترل داشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

کرم لوله ای

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

گردباد قطبی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

جشن هولی ( به انگلیسی: Holi Festival ) از اعیاد رسمی مردم هندوستان است. هولی یک جشنواره ملی و مذهبی بهاره است که توسط هندی ها بخصوص هندوها برگزار می ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

الهه مادر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

گازگرفتن محکم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

لهجه فصیح / انگلیسی ملکه یا انگلیسی پادشاه ( گونه استاندارد زبان انگلیسی در انگلستان )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

( به ویژه در مدخل سینماها ) تاق ورودی ، سایه افکن تزیینی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

سنگ جت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

جگر چرب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

برابر / مساوی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

تهیه کننده اجرایی / تهیه کننده / سرپرست نویسندگان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بیانیه دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

آویزان بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

نهفتگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

نرده دفاعی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مزخرف / بی معنی / چرت و پرت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

چیزی که کسی با وسواس و با شانس کمی جهت موفقیت آن را دنبال می کند.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

قلب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

میل جنسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

نابهنگام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

درجا زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

هم نوع خواری ( کسب و کار و بازاریابی )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

هم نوع خواری ( کسب و کار و بازاریابی )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

نوآوری تحول آفرین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

ذهن آگاهانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

ذهن انعکاسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

سوگیری واپس نگر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

غافلگیر شدن / سوپرایزشدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

سفیدچاله

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

آمیخته بازاریابی

پیشنهاد
٢

برنامه معرفی کارکنان / برنامه رجوع به کارکنان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

رویداد اختلال جزر و مدی / رویداد شکست کشندی / رویداد آشوب کشندی /

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

فِروسیال یا فِروفلوئید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

قلدری سازمانی، اوباشگری سازمانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

میکرو یادگیری، خُرد آموزی

پیشنهاد
٤

نظریه خودمختاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٩

از کاه کوه ساختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

فوتون کُره

پیشنهاد
١

تکینگی گرانشی / تکینگی فضازمان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

کالایی شدن، کالاگرایی، محض شدگی کالایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

در بازاریابی: گزاره ارزش، ارزش پیشنهادی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

هک رشد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

آتشفشان چینه ای، استراتوولکان، آتشفشان ترکیبی ( مرکب ) آتشفشانی مرتفع و مخروطی شکل است که از روی هم قرارگرفتن لایه های سفت شده ای از گدازه، آذرآوار، ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

خشمگینانه، با تندی، حریصانه، بیرحمانه