تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

جگر چرب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

برابر / مساوی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

تهیه کننده اجرایی / تهیه کننده / سرپرست نویسندگان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

بیانیه دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

آویزان بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

نهفتگی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

نرده دفاعی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

مزخرف / بی معنی / چرت و پرت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

چیزی که کسی با وسواس و با شانس کمی جهت موفقیت آن را دنبال می کند.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٢

قلب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

میل جنسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

نابهنگام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

درجا زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

هم نوع خواری ( کسب و کار و بازاریابی )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

هم نوع خواری ( کسب و کار و بازاریابی )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

نوآوری تحول آفرین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

ذهن آگاهانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

ذهن انعکاسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

سوگیری واپس نگر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

غافلگیر شدن / سوپرایزشدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

سفیدچاله

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

آمیخته بازاریابی

پیشنهاد
٢

برنامه معرفی کارکنان / برنامه رجوع به کارکنان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

رویداد اختلال جزر و مدی / رویداد شکست کشندی / رویداد آشوب کشندی /

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

فِروسیال یا فِروفلوئید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

قلدری سازمانی، اوباشگری سازمانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

میکرو یادگیری، خُرد آموزی

پیشنهاد
٤

نظریه خودمختاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

از کاه کوه ساختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

فوتون کُره

پیشنهاد
١

تکینگی گرانشی / تکینگی فضازمان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

کالایی شدن، کالاگرایی، محض شدگی کالایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در بازاریابی: گزاره ارزش، ارزش پیشنهادی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

هک رشد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

آتشفشان چینه ای، استراتوولکان، آتشفشان ترکیبی ( مرکب ) آتشفشانی مرتفع و مخروطی شکل است که از روی هم قرارگرفتن لایه های سفت شده ای از گدازه، آذرآوار، ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

خشمگینانه، با تندی، حریصانه، بیرحمانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

اصطلاحی به معنای "شر به پا کردن" ، "مشکل درست کردن"، "تحریک کردن"، "دعوا راه انداختن"

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

تجربه ی مشتری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

مدیریت خُرد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

بهترین / ایده آل ترین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

به مسئولیت های فرعی، ثانویه یا غیررسمی، dotted line responsibility گفته میشه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

تاثیر بسزایی داشتن مهم بودن اهمیت داشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

آپارتمان کوچک، آپارتمان یک اتاقه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

مدار پیرامون ماه، مدار ماه مرکزی، مدار ماه محور، مدار ماه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

مفصل زلاله ای، مفصل سینوویال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

همدلانه، با همدلی، با همدردی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

زیر شبکه، شبکه فرعی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

عاطفی اجتماعی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

ریسک ناپذیر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

فرسودگی هیجانی