ropeadope

پیشنهاد کاربران

روپ - ا - دوپ یا خنگ طنابی
طناب چون دارو. این تاکتیکی در بوکس است که فرد خود را به طناب رینگ می چسباند و حریف را وادار می کند تا به او ضربه بزند. با دفاع کردن مداوم کاری می کند که حریف خسته میشود و در نهایت با چند ضربه کار را تمام میکند. نامگذاری این تاکتیک منسوب به محمد علی کلی است.

بپرس