تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

اصطلاحی به معنای "شر به پا کردن" ، "مشکل درست کردن"، "تحریک کردن"، "دعوا راه انداختن"

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

تجربه ی مشتری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

مدیریت خُرد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

بهترین / ایده آل ترین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

به مسئولیت های فرعی، ثانویه یا غیررسمی، dotted line responsibility گفته میشه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

تاثیر بسزایی داشتن مهم بودن اهمیت داشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

آپارتمان کوچک، آپارتمان یک اتاقه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

مدار پیرامون ماه، مدار ماه مرکزی، مدار ماه محور، مدار ماه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

مفصل زلاله ای، مفصل سینوویال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

همدلانه، با همدلی، با همدردی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

زیر شبکه، شبکه فرعی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

عاطفی اجتماعی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

ریسک ناپذیر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

فرسودگی هیجانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

خودآگاه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

مالیات بر درآمد شرکت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

غیر مقیم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

قرارداد آینده، قرارداد آتی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

اعطای مجوز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

کارگزار معامله گر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

دوست صمیمی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

باشگاه هواداران

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

کمربند شانه ای

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

تلویزیون واقع نما

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

خود کوچک بین

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

سیگنال اضطراری، سیگنال خطر، سیگنال ( درخواست ) کمک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

پذیرفتن اشتباه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

هیز، چشم چران

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

فلج تحلیلی ( به تحلیل بیش از حد شرایط یا فکر کردن بیش از اندازه به آن گفته می شود که در نهایت به گرفته نشدن هیچ تصمیمی می انجامد. )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

آسان ترین کار/هدف/وظیفه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

از کنترل خارج شدن، منحرف شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

موفقیت یک شرکت در بازار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

تصمیمی که فرد براساس نظریات و ایده های شخصی خودش میگیرد ( به اختصار: تصمیم شخصی )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

نگران، مضطرب، استرسی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

مذاکره ی مجدد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

یادداشت یا یادآور برنامه هاى آینده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

نگه داشتن، حفظ کردن

پیشنهاد
١٤

عادت کردن، خو گرفتن، فهمیدن نحوه ی درست انجام دادن یه کار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

بیراهه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

تعهد دادن، تعهد کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

سبد نامه های خوانده نشده ( در ادارات )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

وضعیت/شرایط پایدار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

امتحانش کن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

موش صحرایی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

ناخنک زدن، انگولک کردن، دستکاری کردن

پیشنهاد
٥

آژانس اطلاعات دفاعی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

جستجو/گشتن برای پیدا کردن چیزی/کسی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

هیچ راه/امکان دیگه ای نداره ، تنها راه/احتمال موجود

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

این مشکل بزرگیه، این مشکل اصلیه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

اعلام نگرانی / دلواپسی/اعتراض به کسی