commoditization

پیشنهاد کاربران

کالایی شدن
به عنوان فرایندی تعریف می شود که کالاهائی که دارای ارزش اقتصادی هستند و از لحاظ ویژگی ها ( منحصر به فرد یا نام تجاری ) قابل تشخیص هستند، در نهایت تبدیل به کالاهای ساده در درون بازار یا مصرف کنندگان می شوند.
کالایی شدن، کالاگرایی، محض شدگی کالایی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما