cannibalization


علوم نظامى : قطعه بردارى، تکه تکه کردن
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Tim Cook, Apple's COO, told investors that the decline was due to "cannibalization" from purchases of iPhones and "a reduction in the market size for traditional MP3 players. "
[ترجمه ترگمان]تیم کوک، Apple s، به سرمایه گذاران گفت که این کاهش ناشی از \"cannibalization\" از خرید آیفون و \"کاهش در اندازه بازار برای بازیکنان\" MP۳ سنتی \" است
[ترجمه گوگل]تیم کوک، مدیر عامل شرکت اپل، به سرمایه گذاران گفت که کاهش به علت 'خرابکاری' از خرید آیفون و 'کاهش اندازه بازار برای بازیکنان سنتی MP3 است '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. "There's probably some cannibalization of existing products. If you're going to buy blue ketchup, you might not buy traditional ketchup, " McCracken said.
[ترجمه ترگمان]\" احتمالا some از محصولات موجود وجود دارد \" mccracken \"گفت:\" اگر می خواهید کچاپ آبی رنگ بخرید، می توانید کچاپ سنتی بخرید \"
[ترجمه گوگل]'احتمالا برخی از مواد مخدر از محصولات موجود وجود دارد مک ککرن گفت: اگر قصد خرید کچاپ آبی را داشته باشید، ممکن است سس کچاپ سنتی نپردازید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. "Tablet cannibalization" is a significant factor in those numbers, she reportedly wrote.
[ترجمه ترگمان]او می نویسد: \" Tablet cannibalization عامل مهمی در این شمار است
[ترجمه گوگل]او گزارش کرده است که 'قرص نیشکر' عامل مهمی در این تعداد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Cannibalization policy is an effective approach to improve support effectiveness, under the current support condition, it can make equipment availability reach the upper limit.
[ترجمه ترگمان]سیاست cannibalization یک روش موثر برای بهبود اثربخشی پشتیبانی است، تحت شرایط حمایت کنونی، می تواند دسترسی به تجهیزات را به حد بالایی برساند
[ترجمه گوگل]سیاست تهیه و تدارکات یک رویکرد موثر برای بهبود اثربخشی پشتیبانی می باشد، که در شرایط کنونی حمایت می کند، می تواند دسترسی به تجهیزات را به حد بالا برساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Cannibalization is not something we are spending one minute on here.
[ترجمه ترگمان]cannibalization چیزی نیست که ما یک دقیقه در اینجا صرف کنیم
[ترجمه گوگل]Cannibalization چیزی است که ما صرف یک دقیقه در اینجا نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. "The overcrowding of stores is beginning to cause cannibalization of sales and [a] price war, " said UOB KayHian analyst Ken Lee in a note released last week.
[ترجمه ترگمان]کن لی، تحلیلگر UOB KayHian در یادداشتی که هفته گذشته منتشر شد، گفت: \"ازدحام فروشگاه ها شروع به رشد فروش فروش و [ یک ] جنگ قیمت دارد\"
[ترجمه گوگل]کن لی، تحلیلگر UOB KayHian در یادداشتی که در هفته گذشته منتشر شد، گفت: 'بیش از حد از فروشگاه ها شروع به نیش زدن فروش و قیمت جنگ [a] می کند '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The PC powers, said Bob O'Donnell, an analyst at IDC, were "deathly afraid of the cannibalization of the regular notebook market, but it really didn't happen. "
[ترجمه ترگمان]\"باب اودانل\"، یک تحلیلگر در \"IDC\"، گفت: \" در حال حاضر از of در بازار دفتر تکراری می ترسید، اما واقعا این اتفاق نیفتاد \"
[ترجمه گوگل]باب O'Donnell، تحلیلگر IDC، گفت: 'قدرت های رایانه ای،' مرگ و میر ناشی از خرابکاری بازار نوت بوک های معمولی بود، اما این واقعا اتفاق افتاد '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Judging by its current trajectory, we can expect to see the swap-on-top to happen sometime within the next year—due to the cannibalization of Windows Vista and Windows XP by Windows
[ترجمه ترگمان]با قضاوت در مسیر فعلی خود، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که در طول سال آینده به خاطر to ویندوز ویستا و ویندوز XP با ویندوز، شاهد آن باشیم
[ترجمه گوگل]با توجه به مسیر فعلی ما می توانیم انتظار داشته باشیم که در یک سال آینده ممکن است مبادله در بالا اتفاق بیافتد؛ زیرا به دلیل خراب شدن ویندوز ویستا و ویندوز ایکس پی توسط ویندوز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Here's new CEO Tim Cook, on the iPad disrupting the Mac business: "Yes,(sentence dictionary) I think there is some cannibalization. . . the iPad team works on making their product the best. Same with the Mac team. "
[ترجمه ترگمان]در اینجا مدیر جدید تیم کوک، در آی پد، تجارت مک را مختل کرد: \" بله، (فرهنگ لغت (جمله لغت)من فکر می کنم یک cannibalization وجود دارد، تیم آی پد بر روی ساخت بهترین محصولات خود کار می کند در مورد تیم مک هم همین است \"
[ترجمه گوگل]در اینجا مدیر عامل جدید تیم کوک، در آی پد اختلال کسب و کار مک 'بله (فرهنگ لغت جمله) من فکر می کنم برخی از فحاشی تیم اپل برای ساخت بهترین محصولات خود کار می کند همانند تیم مک '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The Impact of Transaction Cost and Hybrid Governance on Dual-Channel Pricing The Discussion for Cannibalization.
[ترجمه ترگمان]تاثیر هزینه معامله و حاکمیت Hybrid بر قیمت گذاری دوگانه کانال دوگانه بحث برای cannibalization
[ترجمه گوگل]تاثیر هزینه های تراکنش و ادغام هیبرید بر قیمت گذاری دو کاناله بحث برای کانال سازی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Having too many keywords in the page title, although visible by Google, can lead to the common issue of keyword cannibalization (which we will talk about next).
[ترجمه ترگمان]داشتن کلمات کلیدی زیاد در عنوان صفحه، اگر چه توسط گوگل قابل رویت است، می تواند منجر به مساله رایج of کلمات کلیدی شود (که در مورد آن صحبت خواهیم کرد)
[ترجمه گوگل]با داشتن کلمات کلیدی زیادی در عنوان صفحه، اگر چه توسط Google قابل مشاهده است، می تواند منجر به مسئله رایج کلمات کلیدی کلیدی (که ما در مورد بعدی صحبت خواهیم کرد)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Citigroup's (C) Richard Gardner, cutting his price target from $45 to $2 pointed to declines in server revenue and tablet cannibalization of HP's personal computers.
[ترجمه ترگمان]Citigroup s (C)ریچارد گاردنر، هدف خود را از ۴۵ تا ۲ دلار کاهش داد و به کاهش درآمد سرور و cannibalization tablet کامپیوترهای شخصی HP اشاره کرد
[ترجمه گوگل]سیتی گروپ (C) ریچارد گاردنر، کاهش قیمت هدف خود را از 45 دلار به 2 دلار اشاره به کاهش درآمد سرور و قرص cnibalization از رایانه های شخصی HP
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. But it is a long game. The question becomes: Is the iPad a cannibalization of Microsoft's existing products, or an added component of consumer electronics spending?
[ترجمه ترگمان]اما این یک بازی طولانی است سوال این است: آیا آی پد a از محصولات موجود (مایکروسافت)، یا جز اضافه شده از هزینه های الکترونیکی مصرف کننده است؟
[ترجمه گوگل]اما یک بازی طولانی است سؤال می شود آیا اپل یک فاجعه آمیز از محصولات موجود مایکروسافت یا یک جزء اضافی از هزینه مصرف الکترونیک مصرف کننده است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Besides, this research reveals the power of bundling between digital and paper publishing could remove the possible damage of cannibalization.
[ترجمه ترگمان]علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که قدرت بسته بندی بین انتشار کاغذهای دیجیتال و دیجیتال می تواند صدمات احتمالی حذفشدن را حذف کند
[ترجمه گوگل]علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که توانایی ارتباط بین انتشار دیجیتال و مقاله می تواند آسیب های احتمالی حشیش را از بین ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. So in perishable products'renewal, the status of decision-making of cannibalization is more and more important.
[ترجمه ترگمان]بنابراین در نوسازی محصولات فاسد، وضعیت تصمیم گیری of مهم تر و مهم تر است
[ترجمه گوگل]بنابراین در ارتقای محصولات فاسد شده، وضعیت تصمیم گیری زایمان زودرس اهمیت بیشتری دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• act of removing parts from (an object, machine, etc.) to be used in another; loss of sales of an existing product to a new product offered in the product line (also cannibalisation)

پیشنهاد کاربران

قطعه برداری ، تکه تکه کردن
کاهش فروش محصولات خود شرکت در نتیجه معرفی یک محصول مشابه دیگر.
cannibalization ( علوم نظامی )
واژه مصوب: قطعه‏برداری
تعریف: خارج کردن قطعات قابل ‏استفاده از یک دستگاه برای نصب آن در دستگاه دیگر
هم نوع خواری ( کسب و کار و بازاریابی )
[سرمایه گذاری]
تحلیل بَری
نوعی از برون نمود یا برونریز = externality منفی ناشی از پذیرش انجام یک پروژه. یعنی برونریز منفی یک پروژه تحلیلبری فروش محصول دیگر بنگاه است. ازطرف دیگر برونریز مثبت باعث افزایش فروش محصول فعلی میشود که دیگر به آن تحلیلبری نمیگویند.

دوستان گرامی وقتی مفهوم کلمه یا عبارتی را ازطریق کمک کاربران متوجه میشویم حداقل کاری که میتوانیم بکنیم، لایک کردن آن معنی به منظور دلگرم نمودن آن مترجم برای ادامه کار و کمک بیشتر آتی به خودمان است. زبان فارسی مانند سایر داشته هایمان برای بقا نیازمند کمک همه فارسی دانان است.
بلعیده شدگی صادرات ( بدلیل عرضه محصول مشابه )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما