تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نوعی منجنیق بزرگ قلعه کوب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

حلبی = آهن ( Fe ) روکشی از قلع ( Sn ) *** حلبی آلیاژ آهن و قلع نیست!!!! حلبی آهنی است که روکشی از قلع دارد!

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٧

عهد ( دور ) = epoch دوره = period دوران = era اَبَردوران = eon ابردوران > دوران > دوره > عهد eon > era > period > epoch

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٩

عهد ( دور ) = epoch دوره = period دوران = era اَبَردوران = eon ابردوران > دوران > دوره > عهد eon > era > period > epoch

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

عهد ( دور ) = epoch دوره = period دوران = era اَبَردوران = eon ابردوران > دوران > دوره > عهد eon > era > period > epoch

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

عهد ( دور ) = epoch دوره = period دوران = era اَبَردوران = eon ابردوران > دوران > دوره > عهد eon > era > period > epoch

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

شَفا = مرگ شِفا = بهبودی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

زنهار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

استفهام انکاری / پرسش تاکیدی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

♦️ واژگان هم آوا را اشتباه نگیریم: ثَنا : ستایش و سپاس سَنا: نور و روشنایی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

velocity = سرعت ( برداری و دارای جهت ) speed = تندی ( نرده ای و فاقد جهت )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

code = رمز = توالی سه نوکلئوتیدی در دی ان ای codon = رمزه = توالی سه نوکلئوتیدی در آر ان ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خور ( خلیج کوچک )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

The two DNA chains are antiparallel that is, they run parallel but in opposite directions. دو زنجیره DNA ناهمسو هستند، یعنی موازی اند اما در جهت ها ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

[زیست شناسی] پیش ماده ترکیباتی که آنزیم روی آنها عمل می کند، پیش ماده ( substrate ) و ترکیباتی که حاصل فعالیت آنزیم هستند، فراورده ( product ) خواند ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

If someone is on a slippery slope, they are involved in a course of action that is difficult to stop and that will eventually lead to failure or trou ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

Forward Operating Base = پایگاه عملیاتی خط مقدم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

one more sip = یه قلپ دیگه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

تنها ترجمه قابل قبول این کلمه �محاسبه شده� می باشد.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مخفف شده ی �Transmitter & Receiver� یعنی �فرستنده و گیرنده�

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

peg someone for something = make a judgment about that person

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

standard operating procedures = رویه های عملی استاندارد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

transient ischemic attack = حمله کم خونی گذرا TIA سبب سکته مغزی خفیف می شود.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

Toilet paper = دستمال توالت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

لو رفتم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

furnished apartment = آپارتمان مبله

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

I take offense = بهم برخورد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

لانه مرغ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

کفن، مرده پوش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

دخمه مردگان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

💎سبک زندگی یا همان Lifestyle چیست؟ the way a person or group of people live, including the place they live in, the things they own, the kind of job ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

املای درستش obsessive هست.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

bored

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

boredom

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

ستایش گری، ثناگویی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

اعدام گر، اعدام چی، جلاد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

Homoerotic; homosexual, gay

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

a flat floating structure, usually made of pieces of wood tied together, used as a boat ساختاری شناور و مسطح، معمولاً ساخته شده از قطعات بهم پیوسته چ ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

بیمارستان روانی ها تیمارستان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

Immigration and Naturalization Service سرویس مهاجرت و قبول تابعیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

a series of experiences that teach you something about yourself or about life مجموعه ای از تجربیات که چیزی را در مورد خودتان یا در مورد زندگی به شما ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

نیمکت گرم کن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

لوزی = rhombus ( با تلفظ رامبِس )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

extracurricular activities are not part of the course that a student is doing at a school or college فعالیت های فوق برنامه بخشی از خط سیری که دانش آم ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

مرغ شهدخوار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

شمشیر نوری - شمشیر لیزری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

هم خوانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

پشت گوش انداختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

اظهار بدیهیات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

شرکت خوشه ای