substrate

/ˈsəbˌstret//ˈsʌbstreɪt/

معنی: لایه، زیر لایه، سفره، شکل فرعی
معانی دیگر: گوهر مایه، رجوع شود به: substratum

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: see substratum.

(2) تعریف: in biochemistry, a substance affected by enzyme activity.

جمله های نمونه

1. Substrate can consist of fine gravel, aquarium sand or powdered lava.
[ترجمه گوگل]بستر می تواند از شن ریز، ماسه آکواریومی یا گدازه پودری تشکیل شده باشد
[ترجمه ترگمان]Substrate می تواند شامل ماسه های نرم، ماسه آکواریوم و یا lava پودر شده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The substrate is a total cDNA library.
[ترجمه گوگل]سوبسترا یک کتابخانه کل cDNA است
[ترجمه ترگمان]زیر لایه یک کتابخانه cDNA کل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A gravel substrate will also help, using a fine grade to avoid the fry getting stuck.
[ترجمه گوگل]زیرلایه شن نیز کمک خواهد کرد، با استفاده از درجه ریز برای جلوگیری از گیر کردن بچه ها
[ترجمه ترگمان]یک بس تر شنی با استفاده از نمره خوب برای جلوگیری از گیر کردن آتش، کمک خواهد کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's also available in a crushed substrate form.
[ترجمه گوگل]همچنین به شکل زیرلایه خرد شده موجود است
[ترجمه ترگمان]همچنین در شکل زیر لایه شکسته نیز موجود است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The lizards can then rest on the warm substrate, and seek shelter for the rest of the day.
[ترجمه گوگل]سپس مارمولک‌ها می‌توانند روی بستر گرم استراحت کنند و برای بقیه روز به دنبال سرپناهی بروند
[ترجمه ترگمان]سپس مارمولک می توانند روی بس تر گرم استراحت کنند و به دنبال سرپناه برای بقیه روز باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The substrate may be richer than usual for the genus because this plant grows out of the water.
[ترجمه گوگل]بستر ممکن است برای این جنس غنی تر از حد معمول باشد زیرا این گیاه خارج از آب رشد می کند
[ترجمه ترگمان]این لایه ممکن است غنی تر از حد معمول برای جنس باشد، زیرا این گیاه از آب رشد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Substrate was applied to the sections and incubated for 3-5min, resulting in a brown reaction product.
[ترجمه گوگل]سوبسترا بر روی بخش ها اعمال شد و به مدت 3-5 دقیقه انکوبه شد و در نتیجه یک محصول واکنش قهوه ای ایجاد شد
[ترجمه ترگمان]Substrate برای بخش ها اعمال شد و به مدت ۳ تا ۵ دقیقه انکوبه شد، که منجر به یک محصول واکنش قهوه ای شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. It is not easy to find out which substrate molecule is implicated in a particular phenotypic or functional change, if any.
[ترجمه گوگل]یافتن اینکه کدام مولکول بستر در یک تغییر فنوتیپی یا عملکردی خاص، در صورت وجود، دخیل است، آسان نیست
[ترجمه ترگمان]پیدا کردن این که کدام مولکول زیر لایه در یک phenotypic خاص یا تغییر عملکردی دخیل است، آسان نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Substrate and coenzyme specific for the enzyme label being used are added.
[ترجمه گوگل]سوبسترا و کوآنزیم مخصوص برچسب آنزیمی که استفاده می شود اضافه می شود
[ترجمه ترگمان]Substrate و coenzyme برای برچسب آنزیم مورد استفاده قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The substrate used was an alcohol fixed neutrophil rich preparation with patient sera screened at a dilution of 1:20.
[ترجمه گوگل]بستر مورد استفاده، یک آماده سازی غنی از نوتروفیل ثابت با الکل با سرم بیماران غربالگری شده در رقت 1:20 بود
[ترجمه ترگمان]سوبسترا مورد استفاده، یک آماده سازی غنی از الکل با sera بیمار بود که در رقیق شدگی ۱: ۲۰ به نمایش درآمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The substrate and enzyme form an intermediate compound which is known as the enzyme-substrate complex.
[ترجمه گوگل]سوبسترا و آنزیم یک ترکیب میانی را تشکیل می دهند که به کمپلکس آنزیم-سوبسترا معروف است
[ترجمه ترگمان]آنزیم و آنزیم یک ترکیب میانی را تشکیل می دهند که به عنوان کمپلکس دهنده آنزیم شناخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. F Fertiliser substrate Compound mixed with gravel to promote plant growth.
[ترجمه گوگل]F بستر کود ترکیبی با شن مخلوط شده برای رشد گیاه
[ترجمه ترگمان]بس تر کود، ترکیب با شن را برای رشد رشد گیاه ترکیب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. This experiment was the use of different substrate ratio, its right to explore in vitro Anthurium adndraenum plactics colonization period and the period of growth.
[ترجمه گوگل]این آزمایش با استفاده از نسبت های مختلف بستر، حق آن برای کشف در شرایط آزمایشگاهی Anthurium adndraenum plactics دوره استعمار و دوره رشد بود
[ترجمه ترگمان]این آزمایش استفاده از نسبت substrate متفاوت، درستی آن برای کشف در دوره colonization adndraenum adndraenum plactics و دوره رشد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Sulphate feeding allows growth of sulphate reducing bacteria which then may inhibit methanogenic bacterial by substrate competition.
[ترجمه گوگل]تغذیه سولفات اجازه رشد باکتری های احیا کننده سولفات را می دهد که پس از آن ممکن است باکتری های متانوژن را با رقابت سوبسترا مهار کنند
[ترجمه ترگمان]تغذیه sulphate اجازه رشد of را می دهد که در آن زمان ممکن است مانع رشد باکتری methanogenic توسط رقابت سوبسترا شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

لایه (اسم)
stratum, leaf, riband, strand, lamella, layer, pad, substrate, padding, ribband

زیر لایه (اسم)
substratum, substrate, undercoat

سفره (اسم)
table, tablecloth, substrate, table linen

شکل فرعی (اسم)
substrate

تخصصی

[شیمی] جزء مورد عمل
[عمران و معماری] لایه زیرین - زیر آشکوب
[کامپیوتر] لایه .
[برق و الکترونیک] زیر لایه، زیر بنا - زیر ساخت 1. پولکی که در تولید سیلیسیم، گالیم آرسنید یا نیمرساناهای دیگر، روی آن همه قطعات فعال و غیر فعال ساخته می شوند. 2. درمدار سازی هیبرید، پولک سرامیکی ( مانند آلومین) که همه رساناها روی آن ساخته می شوند و در بعضی از هیبریدها، مقاومتها و خاطنها نیز روی آن ساخته می شوند. 3. پولک شیشه ای در صفحه های نمایش بلوری مایع ( LCD ) که الکترودها روی ان ساخته می شوند. 4. برد مداری که همه قطعات روی آن قرار داده و / یا متصل می شوند، معمولاً ورقه ای از فایبرگلاس اپوکسی ( GFE ) است.
[نساجی] ترکیب اولیه - آماده رنگ شدن - کالایی که رنگ و یا مواد کمکی روی آن عمل می شود - جزء مورد واکنش
[خاک شناسی] لایه زیرین
[پلیمر] سوبسترا، فاز استخراج شده، بستر، زمینه

انگلیسی به انگلیسی

• substance upon which an enzyme acts (in a biochemical reaction); substratum, layer that lies beneath another

پیشنهاد کاربران

سوبسترا
در صنعت رنگ و پوشش، برای واژه substrate
معادل �زیرآیند� درنظرگرفته شده است.
[زیست شناسی] پیش ماده
ترکیباتی که آنزیم روی آنها عمل می کند، پیش ماده ( substrate ) و ترکیباتی که حاصل فعالیت آنزیم هستند، فراورده ( product ) خوانده می شوند.
substrate ( مهندسی محیط زیست و انرژی )
واژه مصوب: رشدمایه
تعریف: هر ماده ای که نیاز غذایی و بستر زیستِ ریزاندامگان ها را فراهم کند
درونمایه
گوهر وجودی
پیش ماده
ماده واکنش دهنده با پروتئین ( زیست شناسی )
سطح
زیر لایه
لایه
بستر
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١١)

سوال های مرتبط