odyssey

/ˈɑːdəsi//ˈɒdɪsi/

(نام شعر حماسی اثر هومر) اودیسه، قطعه منظوم رزمی منسوب به هومر شاعر یونانی حاوی شرح مسافرتهای پر حادثه 'ادیسه '

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: odysseys
(1) تعریف: an extended, wandering journey of adventure or quest.

- He was finally home after his long and perilous odyssey.
[ترجمه امیرحسین ملک زاده] سفر طولانی و پرحادثه
|
[ترجمه گوگل] او سرانجام پس از اودیسه طولانی و خطرناک خود به خانه بازگشت
[ترجمه ترگمان] او بالاخره پس از ادیسه و طولانی طولانی او به خانه آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: (cap.) the epic poem by Homer recounting the adventures of Odysseus on his long voyage home from the Trojan Wars.

جمله های نمونه

1. Odysseus's heroic exploits are celebrated in ` The Odyssey '.
[ترجمه گوگل]موفقیت های قهرمانانه ادیسه در «اودیسه» جشن گرفته می شود
[ترجمه ترگمان]شاهکارهای قهرمان Odysseus در \"اودیسه نام\" گرفته می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The Odyssey is an epic of ancient Greece.
[ترجمه گوگل]اودیسه حماسه ای از یونان باستان است
[ترجمه ترگمان]داستان اودیسه یکی از حماسه یونان باستان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They departed Texas on a three-year odyssey that took them as far as Japan.
[ترجمه گوگل]آنها تگزاس را در یک اودیسه سه ساله ترک کردند که آنها را تا ژاپن برد
[ترجمه ترگمان]آن ها تگزاس را در سفری سه ساله به مقصد ژاپن ترک کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The film follows one man's odyssey to find the mother from whom he was separated at birth.
[ترجمه گوگل]این فیلم داستان اودیسه یک مرد برای یافتن مادری است که در بدو تولد از او جدا شده است
[ترجمه ترگمان]این فیلم برای پیدا کردن مادر که از او در بدو تولد از او جدا شده، سفر odyssey را دنبال می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The novel is a humorous but often painful odyssey through the next three decades of Dolores' life.
[ترجمه گوگل]این رمان یک اودیسه طنز اما اغلب دردناک در طول سه دهه آینده زندگی دولورس است
[ترجمه ترگمان]این رمان از سه دهه بعد دولورس زندگی Dolores، سفری مضحک اما پر درد و سرگرمی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Odyssey also comes with host mode which means you can set your computer to wait for incoming calls.
[ترجمه گوگل]Odyssey همچنین دارای حالت میزبان است که به این معنی است که می توانید رایانه خود را طوری تنظیم کنید که منتظر تماس های دریافتی باشد
[ترجمه ترگمان]این کار را همراه با حالت میزبان انجام می دهد که به این معنی است که شما می توانید کامپیوترتان را برای رسیدن به تماس های ورودی تنظیم کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Whether or not a fourth Odyssey will materialize depends on factors beyond my control.
[ترجمه گوگل]اینکه آیا ادیسه چهارم محقق خواهد شد یا نه به عواملی بستگی دارد که خارج از کنترل من هستند
[ترجمه ترگمان]این که آیا یک Odyssey چهارم تحقق خواهد یافت، بستگی به عواملی فراتر از کنترل من دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. But what I meant was, our particular little odyssey to Jefferson's bed.
[ترجمه گوگل]اما منظور من این بود که اودیسه کوچک ما در تخت جفرسون بود
[ترجمه ترگمان]اما منظور من این بود که odyssey کوچک ما روی تخت جفرسون بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. In the Odyssey the constellations already have value for sailors in fixing localities and marking the time of night.
[ترجمه گوگل]در اودیسه، صور فلکی از قبل برای ملوانان در تعیین مکان‌ها و مشخص کردن زمان شب ارزش دارند
[ترجمه ترگمان]در اودیسه نام فلکی در حال حاضر برای ملوانان در محل تعمیر و تعیین زمان شب ارزش دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. And thus this odyssey began, encompassing almost 50 years in the strange new culture of her adopted country.
[ترجمه گوگل]و بدین ترتیب این اودیسه آغاز شد و تقریباً 50 سال را در فرهنگ جدید عجیب و غریب کشور پذیرفته شده او در بر گرفت
[ترجمه ترگمان]و بدین ترتیب این odyssey در حدود ۵۰ سال در فرهنگ عجیب و غریب کشور مورد پذیرش قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. It turns out that not all Odyssey programs are network reruns.
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد که همه برنامه های Odyssey تکرار شبکه نیستند
[ترجمه ترگمان]مشخص شده است که همه برنامه های اودیسه، reruns شبکه محسوب نمی شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Clarke's cross-country odyssey began in South Carolina.
[ترجمه گوگل]اودیسه بین کانتری کلارک در کارولینای جنوبی آغاز شد
[ترجمه ترگمان]ادیسه هومر در کارولینای جنوبی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The Odyssey tells what happened to the Greek heroes after the sack of Troy.
[ترجمه گوگل]اودیسه می گوید که پس از غارت تروا چه بر سر قهرمانان یونانی آمد
[ترجمه ترگمان]داستان اودیسه نام قهرمانان یونانی را نیز پس از اخراج (تروا)به دست آورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. "So, we end our odyssey into all things Hello Kitty by wishing this cat all the best, " they conclude, cutely.
[ترجمه گوگل]آنها با کمال میل نتیجه می گیرند: "پس، ما اودیسه خود را در مورد همه چیز Hello Kitty با آرزوی بهترین ها برای این گربه به پایان می بریم "
[ترجمه ترگمان]بنابراین، ما odyssey را به همه کارهایی که با این گربه آرزو داریم پایان میدیم، به نتیجه می رسند، cutely
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• ancient greek epic by homer that tells the adventures of odysseus in his attempt to travel home after the trojan war; voyage with trials
an odyssey is a long exciting journey in which a lot of things happen.

پیشنهاد کاربران

سفر پر ماجرا
🔴 a long, wandering and eventful journey full of adventures
🔴 a series of experiences that give knowledge or understanding to someone
◀️ That gung - ho mentality — and a lackadaisical charm — have been crucial on an odyssey that, almost since arrival, has been bumpy.
...
[مشاهده متن کامل]

◀️ The story is about the emotional odyssey experienced by a teenage girl.
◀️ the spiritual odyssey of the deeply religious

( مجازاً ) سیر و سلوک
سفر ماجراجویانه
a series of experiences that teach you something about yourself or about life
مجموعه ای از تجربیات که چیزی را در مورد خودتان یا در مورد زندگی به شما می آموزد
a long journey with a lot of adventures or difficulties
...
[مشاهده متن کامل]

سفری طولانی همراه با ماجراجویی ها یا سختی های بسیار
a long exciting journey on which a lot of things happen
سفری طولانی و مهیج که در آن اتفاقات بسیاری رخ می دهد
a long and eventful or adventurous journey or experience
سفری طولانی و پرماجرا / سفر یا تجربه ای ماجراجویانه
a long, exciting journey
سفری طولانی و مهیج

منابع• https://www.ldoceonline.com/dictionary/odyssey• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/odyssey• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/odyssey
سفر طولانی ( و پر حادثه )
odyssey: ورطه، مخمصه، بحران، بلوا، بحران و. . .

noun
[count]
1 literary : a long journey full of adventures
2 : a series of experiences that give knowledge or understanding to someone
◀️The story is about the emotional odyssey experienced by a teenage girl.
...
[مشاهده متن کامل]

◀️the spiritual odyssey of the deeply religious
✳✳
plural : od​ys​seys
1: a long wandering or voyage usually marked by many changes of fortune
◀️his odyssey from rural South to urban North, from poverty to affluence, from Afro - American folk culture to a Eurocentric world of books
2: an intellectual or spiritual wandering or quest
◀️an odyssey of self - discovery
◀️a spiritual odyssey from disbelief to faith
Examples
◀️The story is about the emotional odyssey experienced by a teenage girl.
◀️the spiritual odyssey of the deeply religious
آ دِ سی

journey, voyage, travels
سفرهای طولانی و پرماجرا
1 - A Greek hexameter epic poem traditionally ascribed to Homer, describing the travels of Odysseus during his ten years of wandering after the sack of Troy. He eventually returned home to Ithaca and killed the suitors who had plagued his wife Penelope during his absence.
...
[مشاهده متن کامل]

شعر شش وزنی حماسی یونانی به طور سنتی، که به هومر نسبت داده شده، توصیف سفرهای اودیسه در طول ده سال سرگردانی پس از اخراج شهر تروی. وی سرانجام به خانۀ ایتاکا بازگشت و خواستگار هایی که همسرش، پنه لوپه، را در غیاب او به ستوه آورده بودند ، کشت.
2 - ( به عنوان اسم ادیسه ) سفر و تجربۀ طولانی و پرماجرا و پرماجرا.
‘his odyssey from military man to politician’
مثال:"ادیسۀ او از مرد نظامی تا سیاستمدار"

شعری از هومر
شاعر یونانی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١١)

بپرس