antiparallel


(هندسه) بردارهای غیرموازی

تخصصی

[ریاضیات] غیر موازی، نامتوازی، موازی مخالف، زاویه های راست به تبادل

پیشنهاد کاربران

مخالف الجهت
غیر موازی
ناهمسو
antiparallel ( ریاضی )
واژه مصوب: پادموازی
تعریف: ویژگی دو خط جهت دار یا دو بُردار با راستاهای موازی و جهت های مخالف
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما