antiparallel


(هندسه) بردارهای غیرموازی

تخصصی

[ریاضیات] غیر موازی، نامتوازی، موازی مخالف، زاویه های راست به تبادل

پیشنهاد کاربران

The two DNA chains are antiparallel that is, they run parallel but in opposite directions.
دو زنجیره DNA ناهمسو هستند، یعنی موازی اند اما در جهت های مخالف
antiparallel ( ریاضی )
واژه مصوب: پادموازی
تعریف: ویژگی دو خط جهت دار یا دو بُردار با راستاهای موازی و جهت های مخالف
ناهمسو
غیر موازی
مخالف الجهت

بپرس