پرسش خود را بپرسید

قوانین بانکداری

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣١

 کسی که در بانک حساب جاري باز مینماید باید.......

٠ %

1) حداقل پانزده سال تمام داشته باشد.

٣٣ %

2) شانزده سال تمام داشته و حکم رشد داشته باشد.

١ پاسخ
٦٦ %

3) هیجده سال تمام داشته و بالغ و عاقل باشد.

٢ پاسخ
٠ %

4) شانزده سال تمام داشته و بالغ و عاقل باشد

٢,١١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٩٧

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣١,٢٣٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩١
برنزی
٣٢٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣,٧٩٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٨٣
برنزی
١١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما