پرسش خود را بپرسید

معنی این چیه 𝐼𝑓 𝑀𝑦 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑊𝑎𝑠 𝑁𝑖𝑔𝘩𝑡, 𝑌𝑜𝑢 𝑊𝑜𝑢𝑙𝑑...

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
١١٩

سلام معنی درست این جمله میخوام

𝐼𝑓 𝑀𝑦 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑊𝑎𝑠 𝑁𝑖𝑔𝘩𝑡, 𝑌𝑜𝑢 𝑊𝑜𝑢𝑙𝑑 𝐵𝑒 𝐼𝑡𝑠 𝑀𝑜𝑜𝑛..!

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تو ماه قلبم بودی اگر قلبم شب بود

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٣ هفته پیش

قلب من اگر شب بود، تو ماهش بودی

١٠,٥٦١
طلایی
٩
نقره‌ای
٥٠
برنزی
١١٠
تاریخ
٤ هفته پیش

اگر قلب من شب باشه(استعاره از تاریکی شب) تو هم ماه شب های من باش 

٣,١٠٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٨
برنزی
١٦
تاریخ
٤ هفته پیش

اگه قلب من شب بود ماهش تو بودی

١,٥٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٦
تاریخ
٤ هفته پیش

اگر قلب من شب باشه، تو ماه اون هستی.

١,٦٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
٢٣
تاریخ
٤ هفته پیش

اگر  قلب من شب بود، تو ماهش بودی...!

١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما