تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

۱. سیاه مست، بسیار مست ۲. عصبانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

تمسک و توسل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

از پا افتاده ( به خاطر بیماری )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

اجاره نشین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

اجاره نشین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

پریده رنگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

بد، زشت و به دور از نجابت، شنیع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

نوعی مار سمی، افعی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

درگیر چیزی شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

فصل، بخش، قسمت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

خندق که زمان جنگ کنده میشه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

منظر، تصویر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

مرغ دریایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مقام و جایگاه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

تصور

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

امید In the prospect of به امیدِ

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

عقربه قطب نما

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

وسوسه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

مصمم Determined

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

پست و حقیر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

زشت و زننده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

یکه و تنها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

پریشان روزگار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

پریشان روزگار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

تازه به دوران رسیده Upstart

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

نظرگاه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

بی پایه و اساس

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

از روی قصد، بعمدا، عمدا Intentional

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

از دست کسی قاپیدن، قاپیدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

ترغیب کردن به انجام کاری ( یا به اصطلاح خودمون خر کردن کسی به انجام کاری )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

شتاب Briskness

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

شرمساری Embarrassment

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

شایسته و درخور ( بیشتر برای جزای جرم و جنایت )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

عصبانی کردن یا خون کسی را به جوش آوردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

خون کسی را به جوش آوردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

عبادت Prayer

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

برج حمل که به آن بره هم میگویند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

کم دل و جراتی ترسویی و بزدلی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

بزدل Wuss=coward

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

همه گیر، فراگیر، چیزی که شامل همه اعضای یک مجموعه بشه Across the board All inclusive

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

ریزه خوری کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

سکندری خوردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

صحیح و سالم و بدون هیچ درد و مرضی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

ملغمه، ملغمه ای از چیزهای متفاوت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

۱. کسی که ترس از کشورهای دیگه و فرهنگ اونها داره ۲ . نژاد پرست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

۱. قطعی برق ۲. از هوش رفتن، قش کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

افتادن=fall

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

کانون توجه ( کسی که تو چشمه )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

بدنی، فیزکی ( برخلاف ذهنی و روحی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

مجلل