برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یوسف صابری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ۱.سیاه مست،بسیار مست
۲.عصبانی
١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

2 تمسک و توسل ١٣٩٩/٠٨/١٤
|

3 از پا افتاده(به خاطر بیماری) ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

4 اجاره نشین ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

5 اجاره نشین ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

6 پریده رنگی ١٣٩٩/٠٨/١٢
|

7 بد،زشت و به دور از نجابت،شنیع ١٣٩٩/٠٨/١٢
|

8 نوعی مار سمی،افعی ١٣٩٩/٠٨/١٠
|

9 درگیر چیزی شدن ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

10 فصل،بخش،قسمت ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

11 خندق که زمان جنگ کنده میشه ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

12 منظر،تصویر ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

13 مرغ دریایی ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

14 مقام و جایگاه ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

15 تصور ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

16 امید
In the prospect of
به امیدِ
١٣٩٩/٠٨/٠١
|

17 وسوسه ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

18 عقربه قطب نما ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

19 مصمم
Determined
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

20 پست و حقیر ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

21 زشت و زننده ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

22 پریشان روزگار ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

23 یکه و تنها ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

24 پریشان روزگار ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

25 تازه به دوران رسیده
Upstart
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

26 نظرگاه ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

27 نظرگاه ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

28 بی پایه و اساس ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

29 از روی قصد،بعمدا،عمدا
Intentional
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

30 از دست کسی قاپیدن،قاپیدن ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

31 ترغیب کردن به انجام کاری(یا به اصطلاح خودمون خر کردن کسی به انجام کاری) ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

32 شتاب
Briskness
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

33 شرمساری
Embarrassment
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

34 شایسته و درخور(بیشتر برای جزای جرم و جنایت) ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

35 عصبانی کردن یا خون کسی را به جوش آوردن ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

36 خون کسی را به جوش آوردن ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

37 عبادت
Prayer
١٣٩٩/٠٧/١٦
|

38 برج حمل که به آن بره هم میگویند ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

39 کم دل و جراتی
ترسویی و بزدلی
١٣٩٩/٠٧/١٦
|

40 بزدل
Wuss=coward
١٣٩٩/٠٧/١٦
|

41 همه گیر،فراگیر،چیزی که شامل همه اعضای یک مجموعه بشه
Across the board
All inclusive
١٣٩٩/٠٧/١٦
|

42 ریزه خوری کردن ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

43 سکندری خوردن ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

44 صحیح و سالم و بدون هیچ درد و مرضی ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

45 ملغمه،ملغمه ای از چیزهای متفاوت ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

46 ۱.کسی که ترس از کشورهای دیگه و فرهنگ اونها داره
۲‌.نژاد پرست
١٣٩٩/٠٧/١٦
|

47 ۱.قطعی برق
۲.از هوش رفتن،قش کردن
١٣٩٩/٠٧/١٦
|

48 افتادن=fall ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

49 کانون توجه(کسی که تو چشمه) ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

50 مجلل ١٣٩٩/٠٧/١٦
|