امتیاز‌های یوسف صابری

بازدید
٢١
امتیاز کل
٢٤,٦٧٤
کل مدال ها
٢٥٥
طلا
٢
نقره
٤٢
برنز
٢١١
٢,٥٩٦
×
١٠
=
٢٥,٩٦٠
٦٤٣
×
=
-١,٢٨٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٤,٦٧٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٥٩٦
×
١٠
=
٢٥,٩٦٠
٦٤٣
×
=
-١,٢٨٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٤,٦٧٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠