تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

فلانی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

a drug that remove pain for a temporary time

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

employee

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

مرغ طبخ شده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

a place in nature that is full of water but it is smaller than sea

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

دریاچه برکه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

تا الآن تا حالا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

فعل=روزه گرفتن صفت=تند quickly

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

take a sheet of paper یک برگه کاغذ بکن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

do not underestand clear

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

truely

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

پارکینگ خانه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

guider

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

all things

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

can do

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

dad 's or mom 's sister

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

smart

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

holiday

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
-١٦

adventure

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

be sure

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

leave sleeping

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

a person who makes a thing that it is useful for the first time

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

in place of

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

سیم بی سیم =wireless

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

اتو کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

s. th been coustomary

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

include

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

da as do s. o else

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

کلمه غیر رسمی مرد هستش به طور عامیانه مرتیکه معنی میشه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

formal

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

have fun by friends

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

visit

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

آرزو کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

brother 's son sister 's son

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

تحویل دهنده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

میزان سطح آگاهی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

recipe book

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

بهترین صفت عالی برای خوب صفت:good صفت مقایسه ای:better صفت عالی:best

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

چشم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

subject

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

اگه امکان داشت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

شاه قلبم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

ذهن عقل مخ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

لوبیا گاهی اشاره به هسته درونی چیزی نیز ترجمه می شود

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

مغز درونی ترین لایه شیء هسته

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

در دستور زبان برای صرف فعل استفاده می شود

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

تلفظ چگونگی خارج شدن کلمات از دهان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

یک نوع ماهی دریایی دراز مار ماهی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

plate

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

پیراشکی یا سمبوسه به طور کلی غذایی که از تکه ای نان و محتویات درون آن تهیه و با محتویات طبخ شده است