برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sportwoman

an inflexible girl
english student in shokouh institue
car lover
gilan-langarud

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فلانی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

2 a drug that remove pain for a temporary time ١٣٩٨/١١/٢٧
|

3 employee ١٣٩٨/١١/٠٣
|

4 مرغ طبخ شده ١٣٩٨/١١/٠٣
|

5 a place in nature that is full of water but it is smaller than sea ١٣٩٨/١١/٠٣
|

6 تا الآن
تا حالا
١٣٩٨/١١/٠٣
|

7 دریاچه
برکه
١٣٩٨/١١/٠٣
|

8 به وضوح ١٣٩٨/١١/٠٣
|

9 حمل و نقل ١٣٩٨/١١/٠٣
|

10 فعل=روزه گرفتن
صفت=تند quickly
١٣٩٨/١١/٠٣
|

11 take a sheet of paper
یک برگه کاغذ بکن
١٣٩٨/١١/٠٣
|

12 do not underestand clear ١٣٩٨/١١/٠٣
|

13 truely ١٣٩٨/١١/٠٣
|

14 پارکینگ خانه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

15 ساختمان ١٣٩٨/١١/٠٣
|

16 guider ١٣٩٨/١١/٠٣
|

17 all things ١٣٩٨/١١/٠٣
|

18 can do ١٣٩٨/١١/٠٣
|

19 صمیمی ١٣٩٨/١١/٠٣
|

20 dad 's or mom 's sister ١٣٩٨/١١/٠٣
|

21 باهوش ١٣٩٨/١١/٠٣
|

22 smart ١٣٩٨/١١/٠٣
|

23 holiday ١٣٩٨/١١/٠٣
|

24 نمک ١٣٩٨/١١/٠٣
|

25 adventure ١٣٩٨/١١/٠٣
|

26 be sure ١٣٩٨/١١/٠٣
|

27 leave sleeping ١٣٩٨/١١/٠٣
|

28 a person who makes a thing that it is useful for the first time ١٣٩٨/١١/٠٣
|

29 سیم
بی سیم =wireless
١٣٩٨/١١/٠٣
|

30 in place of ١٣٩٨/١١/٠٣
|

31 اتو کردن ١٣٩٨/١١/٠٣
|

32 رایج ١٣٩٨/١١/٠٣
|

33 s.th been coustomary ١٣٩٨/١١/٠٣
|

34 بوییدن ١٣٩٨/١١/٠٣
|

35 include ١٣٩٨/١١/٠٣
|

36 da as do s.o else ١٣٩٨/١١/٠٣
|

37 کلمه غیر رسمی مرد هستش به طور عامیانه مرتیکه معنی میشه ١٣٩٨/١١/٠٣
|

38 formal ١٣٩٨/١١/٠٢
|

39 have fun by friends ١٣٩٨/١١/٠٢
|

40 visit ١٣٩٨/١١/٠٢
|

41 آرزو کردن ١٣٩٨/١١/٠٢
|

42 ادبیات ١٣٩٨/١١/٠٢
|

43 brother 's son
sister 's son
١٣٩٨/١١/٠٢
|

44 تحویل دهنده ١٣٩٨/١١/٠١
|

45 میزان سطح آگاهی
١٣٩٨/١١/٠١
|

46 لبنیات ١٣٩٨/١١/٠١
|

47 recipe book ١٣٩٨/١١/٠١
|

48 دارو ١٣٩٨/١١/٠١
|

49 بهترین
صفت عالی برای خوب
صفت:good
صفت مقایسه ای:better
صفت عالی:best
١٣٩٨/١١/٠١
|

50 چشم ١٣٩٨/١١/٠١
|