mind

/ˈmaɪnd//maɪnd/

معنی: سامان، خیال، ضمیر، مشعر، خاطر، خرد، عقل، ذهن، تصمیم داشتن، مراقب بودن، یاداوری کردن، بخاطر آوردن، تذکر دادن، اعتناء کردن به، ذکر کردن، مواظبت کردن، ملتفت بودن
معانی دیگر: خاطره، یاد، نظر (نظریات)، اندیشه، فکر، عقیده، درایت، هوش، مغز، عقل و شعور، توجه، طرز فکر، دریابش، دریابی، مورد توجه قرار دادن، گوش فرا دادن، عبرت گرفتن از، پاییدن، توجه کردن از، پرستاری کردن از، مواظب بودن، در فکر چیزی بودن، مهم پنداشتن، نگران چیزی بودن، مخالف بودن، دوست نداشتن، بد آمدن، اطاعت کردن، مطیع بودن، فرمانبری کردن، خواست، نیت، تصمیم، اراده، (فلسفه) روح، نفس (در برابر: ماده matter)، (محلی) درک کردن، دریافتن، فهم، فکر چیزی را کردن، حذر کردن از
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. mind the baby while i am cooking
تا دارم آشپزی می کنم از بچه مواظبت کن.

2. mind the orders that are given
به دستوراتی که داده می شود توجه کنید.

3. mind the steps!
مواظب پله ها باش !

4. mind your head, the ceiling is low
سرت را بپا،سقف کوتاه است.

5. mind your mother!
از مادرت اطاعت کن !

6. mind your own business!
فضولی نکن ! بپرداز به کار خودت !

7. mind (or watch) one's p's and g's
مواظب حرف ها و اعمال خود بودن

8. mind one's own business
مشغول کار خود بودن (و کاری به کار دیگران نداشتن)،فضولی نکردن

9. mind the store
به کاسبی رسیدن،دکان را پاییدن

10. a mind stored with knowledge
مغزی که پر از معلومات است

11. a mind that has rusted
مغزی که متحجر شده است (زنگ زده است)

12. a mind walled in by fear
مغزی که واهمه،آن را احاطه کرده است.

13. her mind has been turned by grief
اندوه او را دیوانه کرده است.

14. her mind returned to her own early youth
فکرش به عنفوان جوانی خودش معطوف شد.

15. her mind was filled with a jumble of ideas
مغزش پر از اندیشه های آشفته بود

16. his mind figured forth all kind of images
او انواع و اقسام تصورات را به ذهن خود خطور داد.

17. his mind has become ossified
فکر او متحجر شده است.

18. his mind rebels against this thought
مغز او این اندیشه را سخت مردود می شمارد.

19. his mind was a blank
فکر و حواسش جای دیگری بود.

20. his mind was a reservoir of learning
مغز او گنجینه ای از دانش بود.

21. his mind was in a maze
مغزش مغشوش بود.

22. his mind was torn between duty and desire
وظیفه و شهوت فکر او را در دو جهت مخالف می کشید.

23. i mind the cold weather
از این هوای سرد بدم می آید.

24. i mind what people say about me
به آنچه که مردم درباره ام می گویند وقع می گذارم.

25. my mind is easier now
اکنون خیالم راحت تر است.

26. my mind raced ahead to guess what she would say next
مغزم به سرعت کار افتاد تا حرف بعدی او را حدس بزنم.

27. never mind
مهم نیست،اهمیت ندارد.

28. the mind boggles at the infinite universe
(ملاحظه ی) جهان لایتناهی هوش را از سر می پراند.

29. you mind your own business and i'll tend to mine
تو سرت به کار خودت باشد و من هم به کارهای خودم می رسم (در کار من دخالت نکن).

30. "do you mind if i open the window?" "not in the slightest"
((اجازه می دهید پنجره را باز کنم ؟)) ((هیچ مانعی ندارد. ))

31. never mind
اهمیتی ندارد،چیزی نیست،حرفش را نزن

32. a clear mind
فکری منور

33. a closed mind
فکر بسته،مغز متحجر

34. a literal mind
فکر خشک و بی تخیل

35. a narrow mind
مغز متحجر

36. a productive mind
یک مغز پر ابتکار

37. a sane mind in a sound body
عقل سالم در بدن سالم

38. a sound mind dwells in a healthy body!
عقل سالم در بدن سالم است !

39. a sound mind in a healthy body
عقل سالم در بدن سالم

40. a stagnating mind
مغز غیر فعال

41. absence of mind
عدم حضور ذهن،حواس پرتی

42. an active mind
مغز متفکر

43. an enlightened mind
فکری روشن

44. an open mind
فکر باز

45. cleanse your mind of any hidden hates
فکر خود را از هر گونه نفرت پنهانی بزدایید.

46. do you mind if i open the window?
اگر پنجره ها را باز کنم مخالفتی ندارید؟

47. ease of mind
آسودگی خیال

48. her inquisitive mind
فکر کنجکاوانه ی او

49. poise of mind
تعادل فکری

50. speak your mind
نظرت را بگو.

51. the artistic mind
طرز فکر هنری

52. the fertile mind of a genius
فکر آفریننده ی یک نابغه

53. the reactionary mind
فکر ارتجاعی

54. the twisted mind of a criminal
فکر منحرف یک آدم تبهکار

55. the unconscious mind
ضمیر ناخودآگاه

56. to my mind any kind of torture is wrong
به عقیده ی من هرگونه شکنجه غلط است.

57. a one-track mind
فکر تک بعدی،کسی که فقط در هر مرحله قادر به فکر کردن درباره یک چیز است

58. bear in mind
به خاطر داشتن،در نظر گرفتن

59. blow someone's mind
(امریکا ـ خودمانی) غرق در شگفتی کردن،مات و مبهوت کردن

60. call to mind
1- یادآور بودن،بیاد انداختن 2- بیادآوردن،به خاطر آوردن

61. cast one's mind back to a time in the past
به زمان گذشته اندیشیدن،در فکر گذشته بودن

62. change one's mind
نظر یا خواسته یا اندیشه یا عقیده ی خود را عوض کردن،تصمیم خود را عوض کردن

63. cross one's mind
به خاطر کسی خطور کردن،به فکر کسی رسیدن

64. have in mind
1- به یاد داشتن،به خاطر داشتن 2- در فکر (چیزی یا کسی) بودن 3- در صدد بودن

65. on one's mind
در اندیشه،نگران

66. put in mind
یادآور شدن یا بودن،به فکر (چیزی) انداختن

67. set one's mind on
به صرافت کاری افتادن،تصمیم (به کاری) گرفتن

68. speak one's mind
عقیده ی خود را بیان کردن،منویات خود را گفتن

69. spring to mind
به فکر یا مغز خطور کردن

70. take one's mind off (of something)
درباره ی (چیزی) زیاده فکر نکردن،فکر خود را به چیز دیگری معطوف کردن

مترادف ها

سامان (اسم)
capability, skill, wealth, border, abutment, order, country, region, knowledge, rest, target, welfare, calmness, furniture, arms, mind, wit, repose, well-being

خیال (اسم)
illusion, fiction, impression, vision, apparition, deliberation, intention, guess, thought, design, fancy, idea, notion, imagination, phantom, ghost, mind, meditation, plan, whim, whim-wham, reverie, cogitation, hallucination, figment, dream, simulacrum, spectrum, fantom, speculation, phantasma, wraith

ضمیر (اسم)
heart, ego, mind, conscience, pronoun, soul

مشعر (اسم)
mind, intellect, mentality

خاطر (اسم)
impression, thought, remembrance, idea, notion, mind, mood, humor, memory, recollection

خرد (اسم)
understanding, reason, intelligence, brain, mind, wisdom, intellect, nous

عقل (اسم)
reason, mind, wisdom, intellect, nous, wits, sapience

ذهن (اسم)
remembrance, mind, mentality

تصمیم داشتن (فعل)
mind

مراقب بودن (فعل)
mind, look after, watch out

یاداوری کردن (فعل)
mind, remind, reminisce, memorialize

بخاطر آوردن (فعل)
call up, mind, recall, remember, recollect, reminisce

تذکر دادن (فعل)
warn, call up, mind

اعتناء کردن به (فعل)
regard, mind, heed

ذکر کردن (فعل)
assign, mention, mingle, note, refer, specify, cite, mind, patter

مواظبت کردن (فعل)
attend, mind, take care

ملتفت بودن (فعل)
mind, beware

به انگلیسی

• brain, human faculty which reasons and judges; human consciousness that is separate from the body, soul; memory, recollection; opinion; intention, desire; sanity
pay attention to; be careful of; supervise; regret; oppose; remember, notice
your mind is your ability to think.
if you say that you do not mind something, you mean that you are not annoyed or bothered by it.
you tell someone to mind something in order to warn them to be careful, so that they do not get hurt or damage something.
if you mind someone's child or mind their property, for example their shop or luggage, you look after the child or property for them for a while.
see also minded.
if you change your mind, you change a decision that you have made or an opinion that you have had.
if you tell someone to bear or keep something in mind, you are telling them to remember it because it is important or relevant.
when you make your mind up, you decide which of a number of possible things you will have or do.
if something comes to mind, you think of it without making any effort.
if you speak your mind, you say exactly what you think, even if it may make other people angry.
if your mind is on something, you are thinking about it.
if something is on your mind, you are worried about it and think about it a lot.
if you have something in mind, you intend to have it or do it.
if you do something with a particular thing in mind, you do it for that reason or with that purpose.
you use to my mind to indicate that you are giving your own opinion.
if you have an open mind, you have not formed an opinion about a particular matter, and are waiting until you know all the facts.
your state of mind is your mental state at a particular time.
you use mind you when you are adding a further statement, especially one which contrasts with what you have just said.
if you say you have a good mind to do something, you mean that you would like to do it, although you will probably not do it.
if you put your mind to something, you devote a lot of energy, effort, and attention to it.
if something takes your mind off a problem, it helps you to forget about it for a while.
if you are in two minds about something, you are uncertain whether or not to do it.
if you see something in your mind's eye, you imagine it and have a clear picture of it in your mind.
if you say that you wouldn't mind something, you mean that you would quite like it; an informal expression.
you say never mind to try and make someone feel better when they have suffered a minor disappointment.
you also say never mind to indicate that something is not important, especially when someone is apologizing to you.
you say `mind out' as an urgent warning to someone that they are about to get hurt or to damage something.

پیشنهاد کاربران

منت
ment
خواستن
ارزو
در فعل به معنی ناراحت شدن
عقیده
مورد نظر
ضمـیر
اشکال داشتن
ذهن
nice mind of fish
ذهن خوب ماهی
be upset, annoyed or disturbed by sth/sb. ناراحت کردن. مثال:Do you mind the ?noise
ناراحت شدن - اهمیت دادن - مهم بودن

?Do you mind if I open the window
ناراحت میشید اگه من پنجره رو باز کنم؟
از . . . . ناراحت شدن
اسم = ذهن - فکر
فعل= ناراحت شدن از - معترض بودن به
You mind
برات مهمه
Yes, if you don’t mind
بله اگر برات اشکالی ندارد
نظر
واژه mind همراه با معانی متعدد از قبیل تفکر، دانایی، روح وروان ابتدا از واژه سانسکریتی manas و matih به چم دانایی و تفکر مشتق شده که در اوستا manah و همچنین واژه مزدا Mazda می باشد. هم ریشه ای mind در انگلیسی متعددند مانند mind, mantra, manic, monitor. . .
سمی
There is a very short amount of time to change my mind
زمان بسیار کوتاهی برای تغییر نظر من وجود دارد
زود تند سری زمان برای تغییر نظرم خیلی کم هست
You think I‘m happy but you just think
Are you fucking mind
توعقل توازدست دادی
Be upset or donot agree with sb
:? do you mind the noise
ذهن
عقل
مخ
ناراحت شدن از چیزی
حقش را کف دستش گذاشتن

تفکر
we need a person with an organized mind to do the job
ما به شخصی با تفکر سازمان یافته نیازمندیم تا کار را انجام دهیم🛥
وقتی که حرف اول Mind یا حرف بزرگ نوشته میشود به این معنی است:یک موسسه ی خیریه ی انگلیسی که به افرادی که درگیر مشکلات سلامت روان هستند کمک می کند و در تلاش است تا سطح دانش اجتماعی درباره ی موضوع سلامت روان را افزایش دهد
توجه
ناراحت
فکر
اذیت شدن از چیزی. . .
برخی اوقات در مکالمه
he dont mind:
او بدش نمیاد
ذهن
وقع نهادن/گذاردن
خیال ، ذهن ، عقل.
Wit , Reason
احساس ناراحتی به خاطر اینکه تو مجبوری انجام بدی کارهایی را
در جایگاه فعل به معنای ناراحت شدن

talents in mind: استعدادهای ذاتی
قصد داشتن ( فکری ) ، ، در فکر انجام کاری . . . . . .
حواست باشه
To be careful of, or give attention to something

یه جاهایی هست مایند معنی مراقب چیزی بودن میده
برای مثال :
Mind that nox , the bottom isn't very strong
مراقب اون جعبه باش، تَش خیلی محکم نیست.


یا توی مترو اگر توجه کرده باشید نوشته مایند دِ گَپ یا
Mind the gap

که میشه مراقب فاصله بین قطار و سکو باشید .


@لَنگویچ

مواظب بودن، مهم پنداشتن
دیدگاه
بپا
Mind the mule ! it is going to kick
قلب ، قلبی
Mindset : ذهنیت - طرز فکر - چارچوب ذهنی
Mind : ذهن
Head : سر - کله
Brain : مغز
Idea : ایده - طرح ذهنی
Thought/Thinking : پندار - اندیشه - فکر
Reason : عقل
Sanity : سلامت عقل
Insanity : دیوانگی/جنون
Logic : منطق
consciousness : خودآگاهی - ماهیت ذهن
self - awareness : خویشتن آگاهی
awareness : آگاهی
Sobriety : هشیاری ( در مقابل الکل )
Unconscious mind : ذهن ناهشیار - ضمیر ناخودآگاه
Sentience : ذی شعور بودن
Introspection : درونگری
Imagination : تخیل یا پِنداشت یا پِندارِش یا پِنداره
Mental image : تصویر ذهنی
Intuition : شهود
Morality : دانش اخلاق
Cognitive science : علوم شناختی
Cognitive dissonance : ناهماهنگی شناختی
Anthroposophy : حکمت انسانی علم شناسایی طبیعت و ماهیت انسانی است
Cognition : شناخت
Creativity : خلاقیت - آفرینندگی
Imagery : تصویر سازی ذهنی
Ratification : تصدیق
Extensionality : مصداقیت
Category : مقوله
Hypothesis : فرضیه - انگاره
Phenomenon : پدیده
Discernment : تشخیص
رای، نظر
Independence of mind
استقلال رای
! I think I'm losing my mind
من فکر میکنم عقلمو از دست دادم !
ذهن یا عقل میشه فکر کنم
قصد
نیت
خیال
ذهن
مخ
فکر
عقیده
اندیشه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما