پیشنهاد‌های وهسودان مرزبان (١,١٥٧)

بازدید
٧٦٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ژاله ی دیگر بگمانم هم بچم حباب و هم بچم کلکی است که با مشک سازند و از اب بگذرند و زنده یاد دهخدا درین باره بیراه رفته چرا که اگر بگفته برهان بنگریم م ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سره آن رچاچ است و ارزیز نیز ارچیچ ارچاچ است

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ز تاک خوشه فروهشته و ز باد نوان چو زنگیانند بر بازنیج بازی گر. بوشکور. بازنیج/بازنیچ/باذنیچ = آنچه بر باد نوان است

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به گمانم باذنویگ بوده به چچم انچه در هوا مینود انچه در هوا نوان است باذ/باد=هوا

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در استان فارس توره =شغال/روباه تور=توسن /سرکش/جانور وحشی ضد اهلی تور بیابان /تور دشتی یار توره تور دشتی تی بد شد از ما گشتی یارا چه خواهیمان کرد ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پارسی ان دربند و بندر است

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیگمان دست کم در پارسی امروز باید وازه �کین� و �کینه� را از هم جدا کنیم کینه دشمنی پنهان ( چه بسا بی هیچ برخود و ریشه ) همانست که در عربی آنرا حقد گو ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

براستی اگر پیشینیان به پارسی پرداخته بودند کمتر زبانی مانند آن این همه واژه داشت بنگریم برای شبنم چند واژه دارد دست کم پنج واژه تنها برای شبنم دارد ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شهر ساربان در خراسان بسی خسرو نامور پیش از او شدستند زی بندر و ساربان دیباجی

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گمانم این واژه چون واژ قناد پارسی است و سره ان نتاف است پنبع را نتافته میکند هرچه را رشتیم بازش پنبه کرد

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

موی یال ( گردن ) را فژ/بش گویند

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جهشن/جهش اقبال /بخت

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

بی است آری = سهل انگاری

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

میز/میَزد/بچم نذری /مهمانی است همچنین مهمان و ابزار مهمانی دادن را نیز میز گویند

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بهیجد / بهیجاد - بئیجد/بئیجاد/بیجاده

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زوش هم تندی است و هم عشق و این ب دگر گشته جوش است

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

داج دیج دیجور بی گمان پارسی است چه برای شب چه خاک و دیج/داج و دیج و دیزه تیره است

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

دیجور بی گمان پارسی است چه برای شب چه خاک و دیج/داج و دیج و دیزه تیره است

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به خداوندی خدا هم دهخدا هم موسسه دهخدا بی همه چیزند آیا نباید معنی کرای پارسی را بنویسد؟ کرا سود و ارزش است کرا نمی کند ایام پنج روزه عمر : چنان بد ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در پارسی وید/وین ( =بین از دیدن ) مانند چید/چین است سره دیدن ویدن است و ویدیده بچم دیده شده است از آنجا که در پارسی - وی - یک پسوند بسیار پرکار برد ب ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فسون. [ ف ُ ] ( اِ ) افسون و آن کلماتی باشد که فسونگران و عزائم خوانان و ساحران بجهت مقاصد خوانند و نویسند. ( برهان ) . ورد. سحر : هجران یار بر جگرت ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برای موی سر موی لب = سیبیل/بروت موی چانه و گونه = ریش موی پلک = مژه/پرژنگ/مرزنگ موی فراز چشم = ابرو/برو موی شرمگاه= رم نرم موی تن=پرز موی سر=پت/پل م ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ویار در پشتو بچم غرور است

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چَهره=چرخه چهره ریسی=چرخه ریسی/نخ رشتن با دوک یا چرخ نخ ریسی - چهره= چرخ \ریسندگی سره چرخ، چهر است مانند سرخ سهر چرخ ، چهر

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آنچه عروس است بیوگ/بوگ است بوک انبار و ابگیر است وگمانم بوکان هم برای همین نام آن را بوکان نهاده اند غله کردی به زیر بوک نهان چون نرانند بوک بر سر ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نوشیدن آمد گل ، اگر باده گساری ، واخور بی باده ، نفس چند شماری ، واخور دی ، اقچه نداشتی نخوردی ، شاید امروز ، که گل به دست داری ، واخور ( حمید ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در طبس نیز دهنه کاریز را فرَونگ گویند وهنگ نیز دهنه کاریز است به پارسی

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد

اگر صد دشنام به دهخدا دهیم کم است مشی عربی را نوشته اما مشی و مشیانه پارسی را ننوشته

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دسته و پهنه مانند دسته بیل و پهنه بیل . دسته کلنگ و پهنه کلنک دسته تبر و پهنه تبر. پهنه در اینان دسته چوبی و پهنه آهنی است. دسته گرز و پهنه گرز - د ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هج/هچ/هش/سخ/شخ/شق/هق افرازه و افراخت را گویند و هر اف راست را و در پارسی هخامنشی هش/ هشی گفته بچم راست و درست و از آنست چک/چاک/سز/سغ/ساغ. ساز/سزا/چ ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یاز و باز دو واژ جداگانه اند و هر دو یکای سنجشند یاز ، ارش است از سر انگشت تا آرنگ . و باز یک بازه است از سر انگشت میانی راست تا سر انگشت میانی دست چ ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به گفته سه تن که یاز را ترکی نوشته اند بهار و تابستان و پاییز هر سه نزد ترکان یاز است اینجور که پیداست ترکان در سیبری بودند و سال نزد انها دو فصل بود ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیخستن=فشردن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد

پزشک/بیشَ زد/ بیشزگ=بیشه زدا بیش/بیشه =اندوه/رنج

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خاوخیز و کمخا هر دو پارسی مخمل است

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

زراد چون کم آب نامی پارسی است به چم سلاح - زراد/زراه/زره چون سپاد/سپاه/سپه است گمانم زلاه/سلاه گویه دیگر ان بوده و به عربی سلاح شده

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مهست نام پسر است و مهستی نام دختر مهست یعنی نخستین

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عرض= جهشن عرض=گزرش/وجار/گزارش

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

انچه ابواسحاق صابی درباره عرب بودن دیلمان گفته چرت است دیلمان نیز مانند دگر ایرانیان خود را پارسی میدانستند همچنان که دیلمان نیز از کردان پارسی بشمار ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

لکهن =روزه خوان اودایم پر زایر و پر مهمان ور جز این باشد حقا که کند لکهن

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٢

خوبان و گرامیان شهر خوبان شیرین زبان، سوگمندانه نام بسیاری از شهرها را نادانسته نادرست پنداشته و نوشته اند بی انکه در ان باره بپژوهند نام شهر زیبای ش ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پردار = معتمد

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

بچه، کُر، زاک، چُک، زاد، کُدک، کودک، وچک، وچ، زادوک، زاروک، مندار، منال، کُرپه، رود، ببه، باوه بچم فرزند است

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مُشک در زبان مردم استان فارس ( تنها شهر شیراز در شصت هفتاد سال پیش دگر نمیگویند ) به معنی موش است همچنان که زنبور را موش میگویند مُشک=موش موش=زنبور ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دانشمندان زبانشناس بزرگ مانند هورن نام شیپور را ارامی دانسته اند همانگونه که کرنای/سرنای را ، با همه بزرگی ان دانشمندان سخنی یاوه است کرنای را نه از ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

گرچه پدر باب گرامی بود نیست پدر را هنر اودری

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خرامه=خورآمه/خورآمان/هورامان بچم مغرب است خرامه فارس مغرب کرمان است

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دربند | گذرگاه دریا که آنرا بندر خوانند. ( از برهان ) ( غیاث ) . شهری که بر گذرگاه دریا سازند و بندر مقلوب آنست. ( از آنندراج ) :

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رستی=نعمت/خیر آزاد رسته از در و دربند حادثات رستی خوران به باغ رضا آرمیده ایم. خاقانی رستی همچنین دلیری ومحکمی وسختی نیز باشد

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بامداد دروند تبهکار است انچه امده اینگونه است روان دروند تبهکار و ( نیز روان ) نیکوکار از پل چینوند بگذرد - دروند تنها برای تبهکار امده ونه نیکوکار ...