تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

immunostimulator

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

pertussis ( سیاه سُرفه )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خونریزی پس از مقاربت ( آمیزش جنسی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بعد از آمیزش جنسی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

walk - in centre:مکان بهداشتی که بیماران را به صورت حضوری و بدون نیاز به وقت قبلی می پذیرد.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نام علمی پامچال گاوزبان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

Committee on Herbal Medicinal Products

پیشنهاد
٠

بیماری های تحدیدی ریوی:محدود کردن توانایی ریه در طول استنشاق

پیشنهاد
٥

بیماری التهابی لگن ( PID )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

زایمان زودرس pre - term delivery

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

ترشحات واژن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

pain on urination

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

Forced Expiratory Volume in First Second

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

دیورتیک ( ادرارآور ) قوس هنله

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

در نسخه:یک بار در روز once daily

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

گاز خون شریانی یا به اصطلاح ای. بی. جی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ضدلخته

پیشنهاد
٠

حملهٔ ایسکمی گذرا ( TIA در اصطلاح پزشکی ) :اختلال در خون رسانی به مغز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

Breathlessness

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

گره دهلیزی - بطنی Atrioventricular node

پیشنهاد
٠

ضدافسردگی های سه حلقه ای

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ملین های حجیم کننده مدفوع

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سابقه خانوادگی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خودکشی دیگرخواهانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خودکشی ناشی از نابهنجاری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خودکشی خودخواهانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مرحلهٔ الهی:اولین مرحله از نظریه آگوست کنت که جامعه انسانی از آن عبور کرده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پدر جامعه شناسی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تکامل اجتماعی - فرهنگی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مردم سامی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سرمایه فرهنگی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

قوم مداری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

طرفداری از فمینیسم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کنوانسیون لاهه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

generic

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

وراژن شناسی:اثر محیط بر فعالیت و بیان ژن بدون تغییر در توالی DNA

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

غده تولیدکننده عرق

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

underarm

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

آئین نامه نورنبرگ

پیشنهاد
٠

انجمن جهانی پزشکی ( WMA )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

متابولیت ثانویه یک گیاه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

توکوترینول:بخشی از خانواده ویتامین E

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سفید شدن مو

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

الکترون جفت نشده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مدار الکترونی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پیری پوست

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

The International Pharmaceutical Federation

پیشنهاد
٠

داروهای ساختنی در داروخانه توسط داروساز براساس دستور پزشک

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

رحم بند

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

افشانه