منو
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

سیتوکین:مولکول های هشدار دهنده ترشح شده از یک سلول برای ایجاد پاسخ از یک سلول دیگر.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

سلول های گابلت ( سلول های جامی ) :ترشح کننده مخاط

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

فارماکولوژی:آنتاگونیست گونه ای از دارو که با اشغال محل آگونیست ( Agonist ) در گیرنده سلول ( receptor ) فعالیت آن را محدود می کند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

تراتوژنیک:عامل ایجاد نقص در جنین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

صفحات بینابینی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

غده پینه آل ( اپی فیز )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

فارماکوکینتیک: اثر بدن بر دارو

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

شبکه آندوپلاسمی ( ER )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

ورمیس ( کرمینه ) :وصل کننده دو نیم کره مخچه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

آنتروم:بخشی از معده که قبل از قسمت کانال پیلوری قرار دارد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

supply

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

افزاینده که بخشی از سامان دهنده ی همسو درDNAیوکاریوت هاست.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

لوزه سوم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

استخوان مچ دست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

زائده خنجری استخوان جناغ

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

برچسب پوستی برای انتقال دارو

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

سوزش سردل ( سوزش مری به علت برگشت اسید معده )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

ممکن است کوتاه نویسی شده ی اتانول ( ethanol ) باشد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

bind

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

استرس اکسیداتیو:افزایش رادیکال های آزاد بدن که باعث آسیب بافتی می شود.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

صحرای بزرگ آفریقا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

New Drug Application

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

lack of blood flow

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

پیشگیری دارویی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

بریدگی بالا جناغی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

به طور اتفاقی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

فتق هیاتال مری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

مولتیپل میلوما یا میلوم متعدد:سرطان در گیر کننده سلول های پلاسما

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

آنزیم کاسپاز:متعلق به خانواده پروتئاز ها که در آپوپتوز نقش مهمی دارد.

پیشنهاد
٦

کوآرکتاسیون آئورت ( بیماری تنگی قسمتی از دیواره ی آئورت )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

هواجنبی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

گزارش موردی ( مطالعه مورد )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

سنترال دوگما یا قضیه اصل مرکزی:ایجادRNAتوسط رونویسی ازDNA وایجاد پروتئین توسط ترجمه RNA

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

Patent ductus arteriosus:مجرای شریانی باز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

آسیب شنوایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

طاق معده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

بی حس کننده موضعی

پیشنهاد
٦

لوله پیچیده نزدیک یا توبول پروگزیمال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

فنی توئین:داروی ضد صرع و ضد تشنج

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

کارسینوما: سرطان ناشی از سلول های اپیتلیال در بدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

اعصاب مغزی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

سوراخ چانه ای در استخوان فک پایین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

غضروفی که استخوان جناغ را به دنده ها وصل میکند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

نام غیراختصاصی بین المللی International nonproprietary name

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

الکتروشوک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

much

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

حرکت دادن بیمار بدون خم کردن ستون فقرات

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

قند کافت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

التهاب در سیاهرگ به علت لخته شدگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

پلاک پی یر