تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

افزایش غیر طبیعی تعداد گلبول های سفید خون

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

پسوند:روند، در پزشکی می تواند به معنای افزایش باشد

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:درست، صاف، مستقیم

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: دهان

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

Necropsy

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: چشم

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

عمل برداشتن تخمدان =Oophorectomy

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: تخمدان

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

تومور بستر ناخن

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

هرگونه تغییر شکل ناخن

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

[پزشکی] ضخیم شدن غیر طبیعی ناخن بدون تغییر شکل

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

[دامپزشکی] ناخن برداری =declawing

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:ناخن

تاریخ
٤ روز پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:تومور، توده

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

تومور خوش خیم عمدتا متشکل از بافت فیبری

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

پسوند: غده، تومور

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

رشد کم مو

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

صفت Oligophrenia:فرد مبتلا به ناتوانی ذهنی

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

( پاتولوژی ) عقب ماندگی ذهنی

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

irregular menstrual cycles

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

the presence of fewer than five digits on a hand or foot

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

کمبود تعداد کل گلبول های قرمز موجود در بدن

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

کمبود هموگلوبین خون

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

تاثیر روی چند مفصل

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: اندک، کمبود =Olig

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

absence of pain عدم وجود درد

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

پسوند: درد

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

داشتن دندان هایی با اندازه متوسط

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

تومور دندان، ادنتوما benign tumor originating from a tooth development =odontome

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

Tooth development

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

inflammation of a tooth التهاب دندان

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

پسوند:مانندMesodont پیشوند:مانندOdontitis

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

مربوط به جراحی چشم و قسمت های مرتبط آن

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: چشم =Ocul

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

التهاب ( آماس ) تخمدان Oophoritis

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

سیتوپلاسم تخم

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: تخم، تخمک

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

[پزشکی]داشتن سطح عادی فعالیت

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

غلظت طبیعی پتاسیم در خون

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:عادی =Normo

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

نداشتن قابلیت راه رفتن

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

نداشتن حساسیت، حساسیت زا نبودن

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:نبود

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

مجموعه دانش در مورد یک رشته مشخص

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

محرک دردناک، آسیب زا

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:درد

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:خنثی دوست

تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

بخیه زدن عصب پاره شده

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

التهاب عصب بینایی قدامی و شبکیه

تاریخ
٢ هفته پیش
پیشنهاد
٠

بیماری اعصاب و بافت عضلانی مرتبط با آن ها