تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:درد

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:خنثی دوست

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بخیه زدن عصب پاره شده

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

التهاب عصب بینایی قدامی و شبکیه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیماری اعصاب و بافت عضلانی مرتبط با آن ها

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نرم شدن غیر عادی بافت عصبی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آسیب قابل توجه مفصل در اندام در ارتباط با عملکرد اعصاب محیطی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زخم های التهابی که با درد، اختلال در واکنش ها و اختلالات حسی همراه است.

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برداشتن یک عصب با جراحی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

محور سیستم عصبی مرکزی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اختلال احساسی و روانی که با بی انگیزگی، احساس بی کفایتی و خستگی همراه است.

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نوروپراکسی مسدود شدن هدایت عصبی بدون آسیب به عصب

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: عصب، عصبی =neuro

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

وجود رسوبات کلسیم در کلیه ها

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیماری التهاب کلیه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مربوط به کلیه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:کلیه =Nephr

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

necro - ‎ - tomy 1 - برداشتن بافت مرده با جراحی به ویژه استخوان 2 - تشریح جسد

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مرگ فیزیولوژیکی یک یا چند سلول در بافت

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:، مرگ بافت، مرده =Necr

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[پزشکی]:فرآیند رشد جدید بافت

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: نو، نوین، جدید، تازه=neo

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مربوط به بینی و لب فوقانی یا محل قرار گرفته بین بینی و لب فوقانی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

related to nose and alveolar

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

واردکردن مایعات غذایی از راه بینی به معده بااستفاده از لوله

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ایجاد خواب مصنوعی با کمک داروهای خواب آور

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیهوشی تولید شده توسط یک داروی مخدر

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند - داروهای مخدر =narco

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

=nanism =nanosomia

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

nano - ‎ - somia =dwarfism کوتولگی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسوند: condition of the spinal cord وضعیت طناب نخاعی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Myelo - - Cyte سلول مغز استخوان نابالغ

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسوند: ماده ای که از قارچ گرفته شده مثال:erythromycin

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: قارچ =myc

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

=indigestion

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دارای دو فاز

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

غلظت طبیعی کلسیم در خون

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ژن های تومورزا

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چشم بین:ابزاری برای معاینه چشم

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسوند:اشتها مثال:Anorexia

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

پسوند:درمان مثال:homeopathy

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسوند:کمبود مثال:erythropenia

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

phlebo thrombosis

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

abnormally slow venous blood circulation کندی گردش خون وریدی به صورت غیر طبیعی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

suturing of a vein بخیه ورید

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تزریق حجم زیادی مایع به صورت داخل وریدی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:ورید =phleb

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

entero - ‎ - algia درد در روده ها =colic

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

enter - ‎ - rrhagia خونریزی روده ای

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برداشتن بخشی از روده با جراحی