تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

عفونت گوش میانی

پیشنهاد
٠

ادرار سوختگی نوزادان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

lozenge

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

آکنه معمول یا جوش غرور جوانی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

( پزشکی ) ندول یا گرهک

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

کومدون:اولین ضایعه آکنه که غیرالتهابی می باشد. اگر کومدون باز باشد سرسیاه و اگر بسته باشد سرسفید ظاهر می شود.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

ماهیچه راست کننده مو

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

germinative layer

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

prickle cell layer لایه سلول خاردار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

granular layer لایه گرانولوزوم روپوست

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

استراتوم لوسیدوم:سلول های روپوست موجود در کف پاها و دست ها

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کراتینوسیت=سلول های کراتین ساز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کرم لاغری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

پوست مستعد آکنه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

AHA: abbreviation

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

جایگزین کردن سلول های پوستی جدید با سلول های مرده یا آسیب دیده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

ریز محیط

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کنام سلول های بنیادی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سلول بنیادی جنینی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خون بند ناف

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

خود نوزایی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

همه توان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

سلول های بنیادی خون ساز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

Enzyme - linked immuno_sorbent assay تست الیزا یا الایزا

پیشنهاد
١

واجذب - یونش لیزری به کمک ماتریس ( MALDI )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

یونیزاسیون الکترو اسپری یا یونیزاسیون الکتروافشانه ( ESI )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نوروپاتی دیابتی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خربزه تلخ

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

عملکرد ورزشی

پیشنهاد
٠

قرص اورژانسی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

فرآورده های خونی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

Freeze - drying:خشک کردن انجمادی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

new name of soft gelatin capsules

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کپسول نرم ( یک تکه ) مانند کپسول ویتامین A

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کپسول سخت ( دو تکه ) مانندکپسول آموکسی سیلین

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

داروسازی:تست فرسایش قرص

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

Active Pharmaceutical Ingredient :ماده موثره دارویی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تب غده دار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

Abbreviation of National Institute for Health and Clinical Excellence

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

abbreviation of Toxic Shock Syndrome

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

التهاب گره لنفاوی در گردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

پیشوند به معنای کلیه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

پروکتیت:التهاب پوشش رکتوم ( راست روده )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

حذف قسمتی از روده بزرگ به روش بریدن در جراحی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کولون بینی یاکولونوسکوپی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

التهاب لوزه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

انسداد روده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تجویز همزمان

پیشنهاد
٠

CTZ:Abbreviation منطقه ماشه ای گیرنده های شیمیایی: ناحیه ای از بصل النخاع

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کم خونی همولیتیک