تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سوزن سوزنی شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پوشش داخلی رحم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

دیسمنوره اولیه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

دُش دَشتانی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

drooping of eyelids

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

heal ( التیام )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

پزشکی:new damage

پیشنهاد
٠

SSB پروتئین های اتصالی تک رشته ای

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کود زیستی=کود ارگانیک

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

قسمت میانی حلق

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

MDI افشانه استنشاقی دوز اندازه گیری شده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

دستگاه پیک فلومتر وسیله ای برای اندازه گیری جریان هوای بازدمی ( هوای خروجی از ریه )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

RR تعداد تنفس

پیشنهاد
٠

NRT درمان جایگزینی نیکوتین

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

برچسب پوستی برای انتقال دارو

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

افت فشار خون وضعیتی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

حجم پایان دیاستولی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

CVP فشار سیاهرگ مرکزی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

آنژین پایدار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

SDR بستگان درجه دوم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

FDR اقوام درجه یک

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

باریم انما

پیشنهاد
٢

ICER نسبت هزینه - اثربخشی افزایشی

پیشنهاد
٠

تحلیل کمینه سازی هزینه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

هزینه غیر ملموس

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

هزینه مستقیم غیر بهداشتی و درمانی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

هزینه مستقیم بهداشتی و درمانی

پیشنهاد
١

بار اقتصادی بیماری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

هزینه بیماری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

[اقتصاد]قدرت خرید

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

گلایدنت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

between particle

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

Polyethylene glycol

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

below tongue

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

تزریقی که به مایع مغزی - نخاعی برسد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

شوک هیپوولمیک patients with blood loss more than10%

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

complete or partial severing of a limb

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

lack of blood flow

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

فلج چهاراندام=کوادری پلژی=تتراپلژی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

شبکیه رنجوری یا رتینوپاتی

پیشنهاد
٠

هیپرتروفی بطن چپ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

diastolic blood pressure

پیشنهاد
٠

سامانه رنین - آنژیوتانسین - آلدوسترون

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

رفلکس بارورسپتور

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

5 - hydroxytryptamine ( هیدروکسی تریپتامین ) یاسروتونین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

اندوتلین پپتید های انقباض کننده عروق خونی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

دیس لیپیدمی یا چربی پریشی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

carcinogens that modify gene expression but do not damage DNA

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

carcinogens that interact with DNA resulting in mutation

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

malignant neoplasm