nicotine replacement therapy

پیشنهاد کاربران

nicotine replacement therapy ( اعتیاد )
واژه مصوب: جایگزین درمانی نیکوتینی
تعریف: درمانی که در آن نیکوتین را در شکل های مختلف غیردخانی به سیگاری ها عرضه می کنند
NRT
درمان جایگزینی نیکوتین
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما