nicotine replacement therapy

پیشنهاد کاربران

NRT
درمان جایگزینی نیکوتین
nicotine replacement therapy ( اعتیاد )
واژه مصوب: جایگزین درمانی نیکوتینی
تعریف: درمانی که در آن نیکوتین را در شکل های مختلف غیردخانی به سیگاری ها عرضه می کنند

سوال های مرتبط