تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

هیپوونتیلاسیون

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

اتم های همگن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

اندونوکلئاز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

سوپراکسید دیسموتاز:آنزیمی که آنیون سوپر اکسید را به اکسیژن و هیدروژن پراکسید تبدیل می کند. SOD

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

پراکسیداسیون لیپید: جدا شدن الکترون های چربی وتبدیل چربی ها به رادیکال توسط رادیکال های آزاد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

رادیکال های آزاد:گونه های شیمیایی که دارای یک الکترون جفت نشده در اوربیتال خارجی هستند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

پرتوی یونیزه کننده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

نارسایی دریچه قلب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

نشانگان ویلیامز:تغییر در چهره که به چهره پری یا جن مانند معروفند.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

nausea

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

بازگشت اسید به مری ( ترش کردن )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

increase in cell size

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

toxicants that cause immediate death or illness when experienced in very small amount

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

زیست فراهمی

پیشنهاد

پروتئین غشایی که کلسیم را از سلول خارج می کند.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

sodium - glucose contransporter2 هم انتقال دهندهٔ شمارهٔ ۲ سدیم - گلوکز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

باک آمپی سیلین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

فحش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

یک چیزی را رد کردن و پشت سر گذاشتن ( هم روحی هم فیزیکی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

راه هزار ساله رو یک شبه طی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

پول خرد

پیشنهاد

ABD

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

زیر سیگاری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

پیش داوری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

گنبد بینی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

ریز لقمه یا مایسل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

نگران و مضطرب

پیشنهاد

is calcium deposition in normal tissues as a consequence of hypercalcemia

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

ضریب تقسیم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

میکرواتوفاژی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

ماکرو اتوفاژی که معمولاً اتوفاژی ( autophagy ) نامیده می شود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

باریم انما

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

the presence of crystals in urine

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

فسفاتیدیل سرین ( PS ) :فسفولیپید غشایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

خانوادهBcl_2:گروهی از پروتئین ها که نقش مهمی در القا یا توقف مرگ برنامه ریزی شده سلول ( آپوپتوز ) در میتوکندری دارند.

پیشنهاد

پنومونیت ناشی از افزایش حساسیت یا آلوئولیت آلرژیک برون زا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

قرص وروژست داروی هورمونی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

کارسینوژن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

دیسکسیون آئورت:شکاف دیواره ی داخلی آئورت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

ناهنجاری در شکل گیری یا توزیع رنگدانه در پوست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

بیماری بینابینی ریه:ایجاد زخم تدریجی در بافت ریه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

لوگال که از دوبخش لو به معنای مرد و گال به معنای بزرگ است ودرزبان سومری به معنی فرمانروا است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

پیچیدگان یا اسپیروکت ها راسته ای از باکتری های گرم منفی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

بخش انتقال دهنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

شیمی پرورد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

کمپلیانس ریوی یا انطباق تنفسی

پیشنهاد

اسهال در اثر مصرف آنتی بیوتیک ( اسهال آنتی بیوتیکی )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

مخاط بویایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

شیمی:قاعده سایتزف:مربوط به واکنش حذفی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

تجویز داروی اشتباه