endonuclease

پیشنهاد کاربران

endonuclease ( زیست شناسی - ژن شناسی و زیست فنّاوری )
واژه مصوب: درون نوکلئاز
تعریف: زی مایه/ آنزیمی که باعث شکسته شدن پیوندهای نوکلئوتیدی در نواحی میانی نوکلئیکاسید میشود
اندونوکلئاز

بپرس