برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Nadia MOG

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیچیدگان یا اسپیروکت ها راسته ای از باکتری های گرم منفی ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

2 بیماری کروتزفلدیاکوب که عامل آن پروتئین پریون است ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

3 ذره بیماری زا درگیاهان ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

4 کمپلیانس ریوی یا انطباق تنفسی ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

5 کینه توکور ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

6 شیمی پرورد
١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

7 ماهیچه پیشانی ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

8 بخش انتقال دهنده ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

9 به طور اتفاقی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

10 سرسوزن ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

11 a kingdom that contains bacteria and cyanobacteria(فرمانرو پروکاریوت ها) ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

12 پروتئازوم ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

13 Toll-like Receptors ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

14 باکتری استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین(مِرسا) ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

15 تجویز داروی اشتباه ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

16 ویاگرا یاسیلدنافیل:داروی کمک کننده به بهبود فشار خون
١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

17 Averse drug reactions:عوارض ناخواسته دارویی ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

18 supply ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

19 شیمی:قاعده سایتزف:مربوط به واکنش حذفی ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

20 مخطط ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

21 درون بری یا اندوسیتوز ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

22 پروتئینی در غشاء که در انتقال فعال ،مواد را دردوجهت انتقال می دهد. ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

23 پروتئینی در غشاء که در انتقال فعال ،مواد را در یک جهت جابه جا میکند ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

24 پلاکت(گرده) ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

25 استخوان بندی ضمیمه ای ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

26 اعصاب مغزی ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

27 غده پینه آل(اپی فیز) ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

28 ورمیس(کرمینه):وصل کننده دو نیم کره مخچه ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

29 مرکز پنوموتاکسیک(ناحیه ی پشتی بخش فوقانی پل مغزی) ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

30 روپوشه ی بویایی ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

31 سلول های گابلت(سلول های جامی):ترشح کننده مخاط ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

32 مخاط بویایی ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

33 گنبد بینی ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

34 سلول های ماهیچه ای قلبی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

35 صفحات بینابینی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

36 استخوان هرمی مچ دست ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

37 استخوان مچ دست ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

38 انقباض درون گرا ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

39 ماهیچه های برون چشمی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

40 Also called extravasation ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

41 بریدگی بالا جناغی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

42 زائده خنجری استخوان جناغ ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

43 غضروفی که استخوان جناغ را به دنده ها وصل میکند ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

44 درزبین استخوان پیشانی وبینی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

45 سوراخ چانه ای در استخوان فک پایین ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

46 درپزشکی به معنای عمل تطابق چشم ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

47 ماهیچه لرزه ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

48 سارکولما(غشای پلاسمایی ماهیچه) ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

49 یورتروسل(اتساع کیستیک انتهای میزنای) ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

50 احتیاج ناگهانی برای دفع ادرار ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|