برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نادیا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پیشگیری دارویی ١٣٩٩/١١/٠٥
|

2 گل راعی
نام علمی: Hypericum perforatum
١٣٩٩/١١/٠٥
|

3 نخلک اره‌ای ١٣٩٩/١١/٠٥
|

4 دیگوکسین:داروی ضدآریتمی ١٣٩٩/١١/٠٥
|

5 سوزش سردل(سوزش مری به علت برگشت اسید معده) ١٣٩٩/١١/٠٥
|

6 Gastrointestinal ١٣٩٩/١١/٠٥
|

7 نام علمی سیر ١٣٩٩/١١/٠٥
|

8 سرخارگل ١٣٩٩/١١/٠٥
|

9 هواجنبی ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

10 هیپوونتیلاسیون ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

11 خمش طحالی در بخش چپ روده بزرگ ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

12 خمش کبدی ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

13 غده زیرآرواره ای(تحت فکی) ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

14 اپران لک ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

15 افزاینده که بخشی از سامان دهنده ی همسو درDNAیوکاریوت هاست. ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

16 جعبه پریبنو:بخشی از پروموتور در پروکاریوت ها ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

17 آزمایش مزلسون-استال ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

18 پان گلودیت یک نوع شامپانزه ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

19 همانند سازی نیمه حفظ شده ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

20 سنترال دوگما یا قضیه اصل مرکزی:ایجادRNAتوسط رونویسی ازDNA وایجاد پروتئین توسط ترجمه RNA ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

21 پیروژن:هر ماده ی عفونی یا غیر عفونی که باعث ایجاد تب شود ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

22 گرادیانت ١٣٩٩/١٠/٢١
|

23 در این روش نسبت اجزا فاز متحرک در طی یک تزریق ممکن است ثابت باشد ١٣٩٩/١٠/٢١
|

24 بیماری هاشیموتو ١٣٩٩/١٠/١٨
|

25 BMI ١٣٩٩/١٠/١٦
|

26 Noncommunicable diseases(بیماری غیر واگیر دار) ١٣٩٩/١٠/١٦
|

27 abbreviation of thin-layer chromatography ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

28 روش مور
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

29 تیتراسیون رسوبی ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

30 Sexually transmitted disease ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

31 Mycobacterium avium complex ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

32 Trans-Golgi Network ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

33 سیستم ترشحی تیپ3
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

34 گزارش موارد ١٣٩٩/٠٩/١١
|

35 گزارش موردی(مطالعه مورد) ١٣٩٩/٠٩/١١
|

36 is the difference between resting and maximal CO ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

37 کوآرکتاسیون آئورت(بیماری تنگی قسمتی از دیواره ی آئورت) ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

38 مغز کلیه ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

39 پوشینه ی آدیپاز کلیوی ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

40 لایه ی فاسیای کلیوی ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

41 virulence ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

42 اسهال در اثر مصرف آنتی بیوتیک(اسهال آنتی بیوتیکی) ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

43 اسهال مسافران یا به اصطلاح آب به آب شدن ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

44 آپولوژی افلاطون ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

45 Monosodium glutamate:مونوسدیم گلوتامات
بیوشیمی
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

46 ریزاندامگان همزیست ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

47 hemolytic uremic syndrome:سندروم همولیتیک اورمیک ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

48 turbidity ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

49 پیلی یامویک باکتری
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

50 تک یاختگان ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|