امتیاز‌های MOG

بازدید
٢
امتیاز کل
٨,٨٨٩
کل مدال ها
٥١٧
طلا
٠
نقره
٣٦٥
برنز
١٥٢
٩٥٧
×
١٠
=
٩,٥٧٠
٣٥٠
×
=
-٧٠٠
١٠
×
٢
=
٢٠
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨,٨٨٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٩٥٧
×
١٠
=
٩,٥٧٠
٣٥٠
×
=
-٧٠٠
١٠
×
٢
=
٢٠
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٨,٨٨٩

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠