امتیاز‌های MOG

بازدید
٢٢
امتیاز کل
٩,٣٩٠
کل مدال ها
٦٣٠
طلا
٠
نقره
٤١٦
برنز
٢١٤
٩٩٨
×
١٠
=
٩,٩٨٠
٣٥٥
×
=
-٧١٠
٦٢
×
٢
=
١٢٤
٤
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩,٣٩٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٩٩٨
×
١٠
=
٩,٩٨٠
٣٥٥
×
=
-٧١٠
٦٢
×
٢
=
١٢٤
٤
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٩,٣٩٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠