نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
phleboclysis: تزریق حجم زیادی مایع به صورت داخل و ...
١ روز پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
phleborrhaphy: suturing of a vein بخیه ورید
١ روز پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
phlebostasis: abnormally slow venous blood circul ...
١ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
orexia: پسوند:اشتها مثال:Anorexia
١ روز پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
normocalcemia: غلظت طبیعی کلسیم در خون
١ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
diphasic: دارای دو فاز
١ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dermal: پوستی
١ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dermatoid: شبیه پوست
١ روز پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dermatotherapy: dermato - ‎ therapy treatment of a ...
١ روز پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dermopathy: a disease of the skin
١ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
eupepsia: هضم خوب
١ روز پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enterogenous: با منشا روده ای
١ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
enteral: روده ای
١ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
enteritis: التهاب روده
١ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
enterectomy: برداشتن بخشی از روده با جراحی
١ روز پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enterorrhagia: enter - ‎ - rrhagia خونریزی روده ای
١ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
enteralgia: entero - ‎ - algia درد در روده ها = ...
١ روز پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
swallowable: swallow ‎ - able فروبردنی، قابلیت ب ...
٣ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cleave: cut
٤ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
encephalo: پیشوند:مربوط به مغز =encephal
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
encephalosis: =Encephalopathy بیماری مغز
١ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
encephalia: encephaly=encephalus پیشوند:وضعیت م ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
anencephalia: anencephaly نبودن مادرزادی مغز
١ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ectro: پیشوند - نقص مادرزادی ( نبود اندام ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dactyly: انگشت بندی
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
embryoma: تومور جنینی
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
embryopathy: بیماری جنینی
١ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
embryotoxic: هر چیز سمی برای جنین
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
embryol: جنین شناسی =embryology
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ectad: به سمت بیرون
١ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ectoenzyme: آنزیم خارج سلولی
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
glosso: پیشوند:زبان=[gloss]
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
glossopathy: a disease of the tongue بیماری زبان
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gingivostomatitis: an infection of the mouth and gums ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gingiv: پیشوند:لثه =[gingivo]
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
genous: پسوند:تولید شدن از، حاصل شدن از، من ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
neurogenous: با منشا عصبی
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nephrogenic: نشئت گرفته از کلیه
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
gastro enteric: معده ای - روده ای
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gastroenteropathy: a disease of the stomach and intest ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
gastrogenic: با منشا معده
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
feto: پیشوند:جنین=[feti]
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
facient: پسوند : به وجود آورنده
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hematophagous: تغذیه از خون در مورد حشرات
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
glossia: پسوند وضعیت زبان
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
gonitis: التهاب زانو
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
myelocytosis: وجود مقدار زیاد میلوسیت در خون یا م ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nanocephalic: داشتن سر غیرعادی کوچک
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
histopathogenesis: منشا و تکامل بافت بیمار
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hidradenoma: تومور خوش خیم غده تعریق
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hidr: =Hidro پیشوند معرف غده عرق
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hepatoblastoma: متداول ترین نوع سرطان کبد در کودکان ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hematoid: {پزشکی}شبیه خون
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mycosis: عفونت یا بیماری ایجاد شده توسط قارچ
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mycostat: عاملی که رشد قارچ را مهار می کند.
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
myel: =myelo پیشوند - مغز استخوان
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
myelitis: التهاب مغز استخوان
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
neurilemma: ( sheath of Schwann ( Schwann's She ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
epigenetic: وراژن شناسی:اثر محیط بر فعالیت و بی ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pelvic inflammatory disease: بیماری التهابی لگن ( PID )
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pili: پیلی یامویک باکتری
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
goblet cell: سلول های گابلت ( سلول های جامی ) :ت ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
antineoplastic drugs: chemotherapy
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
overshoe: کاور کفش
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
biological safety cabinet: ( BSC ) کابینت ایمنی بیولوژیکی =bio ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
contact dermatitis: درماتیت تماسی: نوعی التهاب پوستی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ffp mask: filtering face piece , classificati ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
horseshoe kidney: بیماری کلیه نعل اسبی ( چسبیدگی دوکل ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hypoproteinemia: بیماری هیپوپروتئینمی ( کمبود پروتئی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
urinary frequency: تکرر ادرار
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
urinary urgency: احتیاج ناگهانی برای دفع ادرار
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sarcolemma: سارکولما ( غشای پلاسمایی ماهیچه )
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
muscle twitch: ماهیچه لرزه
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
acommodation: درپزشکی به معنای عمل تطابق چشم
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mental foramen: سوراخ چانه ای در استخوان فک پایین
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mental foramen: سوراخ چانه ای در استخوان فک پایین
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
frontonasal suture: درزبین استخوان پیشانی وبینی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
costal cartilages: غضروفی که استخوان جناغ را به دنده ه ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
xiphoid process: زائده خنجری استخوان جناغ
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
xiphoid process: زائده خنجری استخوان جناغ
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
jugular notch: بریدگی بالا جناغی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
jugular notch: بریدگی بالا جناغی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
extraocular muscles: ماهیچه های برون چشمی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
concentric contraction: انقباض درون گرا
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
carpals: استخوان مچ دست
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
carpals: استخوان مچ دست
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
triquetral: استخوان هرمی مچ دست
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
intercalated discs: صفحات بینابینی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
intercalated discs: صفحات بینابینی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cardiomyocytes: سلول های ماهیچه ای قلبی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nasal conchae: گنبد بینی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
olfactory mucosa: مخاط بویایی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
goblet cell: سلول های گابلت ( سلول های جامی ) :ت ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
goblet cell: سلول های گابلت ( سلول های جامی ) :ت ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
vermis: ورمیس ( کرمینه ) :وصل کننده دو نیم ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
vermis: ورمیس ( کرمینه ) :وصل کننده دو نیم ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
pineal gland: غده پینه آل ( اپی فیز )
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pineal gland: غده پینه آل ( اپی فیز )
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cranial nerves: اعصاب مغزی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cranial nerves: اعصاب مغزی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
appendicular skeleton: استخوان بندی ضمیمه ای
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
thrombocyte: پلاکت ( گرده )
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
symport: پروتئینی در غشاء که در انتقال فعال ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
antiport: پروتئینی در غشاء که در انتقال فعال ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
endocytosis: درون بری یا اندوسیتوز
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
striation: مخطط
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
zaitsev's rule: شیمی:قاعده سایتزف:مربوط به واکنش حذ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
drain: supply
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
prescribing errors: تجویز داروی اشتباه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mrsa: باکتری استافیلوکوک اورئوس مقاوم به ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
tlr: Toll - like Receptors
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
proteasome: پروتئازوم
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
monera: a kingdom that contains bacteria an ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
eye of the needle: سرسوزن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
serendipitously: به طور اتفاقی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
conducting zone: بخش انتقال دهنده
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
frontalis muscle: ماهیچه پیشانی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
chemotroph: شیمی پرورد
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
lung compliance: کمپلیانس ریوی یا انطباق تنفسی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
viroid: ذره بیماری زا درگیاهان
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
creutzfeldt jakob disease: بیماری کروتزفلدیاکوب که عامل آن پرو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
spirochaete: پیچیدگان یا اسپیروکت ها راسته ای از ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
teratogenic: تراتوژنیک:عامل ایجاد نقص در جنین
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
lugal: لوگال که از دوبخش لو به معنای مرد و ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sahara desert: صحرای بزرگ آفریقا
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sahara desert: صحرای بزرگ آفریقا
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
micell: ریز لقمه یا مایسل
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hapten: incomplete antigen
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
pili: پیلی یامویک باکتری
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hus: hemolytic uremic syndrome:سندروم هم ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
microbiome: ریزاندامگان همزیست
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
msg: Monosodium glutamate:مونوسدیم گلوتا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
traveler's diarrhea: اسهال مسافران یا به اصطلاح آب به آب ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
antibiotic associated diarrhea: اسهال در اثر مصرف آنتی بیوتیک ( اسه ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
renal fascia: لایه ی فاسیای کلیوی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
adipose capsule of kidney: پوشینه ی آدیپاز کلیوی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
renal medulla: مغز کلیه
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
coarctation of the aorta: کوآرکتاسیون آئورت ( بیماری تنگی قسم ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
coarctation of the aorta: کوآرکتاسیون آئورت ( بیماری تنگی قسم ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cardiac reserve: is the difference between resting a ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
case report: گزارش موردی ( مطالعه مورد )
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
case report: گزارش موردی ( مطالعه مورد )
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
t3ss: سیستم ترشحی تیپ3
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tgn: Trans - Golgi Network
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stds: Sexually transmitted disease
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
precipitation titration: تیتراسیون رسوبی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mohr method: روش مور
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ncds: Noncommunicable diseases ( بیماری غ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
chronic lymphocytic thyroiditis: بیماری هاشیموتو
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
isocratic elution: در این روش نسبت اجزا فاز متحرک در ط ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gradient elution: گرادیانت
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
pyrogen: پیروژن:هر ماده ی عفونی یا غیر عفونی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
central dogma: سنترال دوگما یا قضیه اصل مرکزی:ایجا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
central dogma: سنترال دوگما یا قضیه اصل مرکزی:ایجا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
semiconservative replication: همانند سازی نیمه حفظ شده
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pan troglodytes: پان گلودیت یک نوع شامپانزه
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
meselson stahl experiments: آزمایش مزلسون - استال
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pribnow box: جعبه پریبنو:بخشی از پروموتور در پرو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
enhancer: افزاینده که بخشی از سامان دهنده ی ه ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
lac operon: اپران لک
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
submandibular gland: غده زیرآرواره ای ( تحت فکی )
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hepatic flexures: خمش کبدی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
splenic flexure: خمش طحالی در بخش چپ روده بزرگ
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hypoventilation: هیپوونتیلاسیون
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
pneumothorax: هواجنبی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pneumothorax: هواجنبی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
echinacea pupurea: سرخارگل
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
allium sativum: نام علمی سیر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
heartburn: سوزش سردل ( سوزش مری به علت برگشت ا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
digoxin: دیگوکسین:داروی ضدآریتمی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
saw palmetto: نخلک اره ای
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
st john's wort: گل راعی نام علمی: Hypericum perfora ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
prophylaxis: پیشگیری دارویی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
prophylaxis: پیشگیری دارویی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
age of enlightenment: عصرروشنگری
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
zenker's diverticulum: is a diverticulum of the mucosa of ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hiatal hernia: فتق هیاتال مری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hiatal hernia: فتق هیاتال مری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
diamorphine: دیامورفین:نوعی ماده مخدر قوی برای د ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
pharmacodynamic: فارماکودینامیک:مطالعه چگونگی واکنش ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
heteroatom: اتم های همگن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
etoh: ممکن است کوتاه نویسی شده ی اتانول ( ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
etoh: ممکن است کوتاه نویسی شده ی اتانول ( ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
zollinger ellison syndrome: سندرم زولینگر - الیسون:بیماری افزای ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
linitis plastica: لینیتیس پلاستیکا یا بیماری برینتون: ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fecolith: فکالیت:تجمع و سفت شدن توده مدفوع
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
inguinal hernia: فتق اینگوینال یا فتق کشاله ی ران یا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ion dipole bonding: پیوند یون - دوقطبی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mec: Minimum effective concentration
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mtc: Minimum toxic concentration
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
g�z boyamak: یک چیز عادی رو خوب جلوه دادن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pek başlı: لجباز
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
el sallamak: دست تکان دادن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ta kendisi: خودخودشه
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ağrına gitmek: تاثیر بد گذاشتن کاری یا حرفی
٣ ماه پیش