fee for service

پیشنهاد کاربران

FFS
[پزشکی]پرداخت بر مبنای عملکرد
پرداخت پول برای خدمات

بپرس