bcl 2 family

پیشنهاد کاربران

خانوادهBcl_2:گروهی از پروتئین ها که نقش مهمی در القا یا توقف مرگ برنامه ریزی شده سلول ( آپوپتوز ) در میتوکندری دارند.

بپرس