تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

بیماری کلیه نعل اسبی ( چسبیدگی دوکلیه درقسمت پایین_جلوی ستون فقرات_ )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

بیماری هیپوپروتئینمی ( کمبود پروتئین در خون )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

تکرر ادرار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

احتیاج ناگهانی برای دفع ادرار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

یورتروسل ( اتساع کیستیک انتهای میزنای )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

سارکولما ( غشای پلاسمایی ماهیچه )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

ماهیچه لرزه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

درپزشکی به معنای عمل تطابق چشم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

سوراخ چانه ای در استخوان فک پایین

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

درزبین استخوان پیشانی وبینی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

غضروفی که استخوان جناغ را به دنده ها وصل میکند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

زائده خنجری استخوان جناغ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

بریدگی بالا جناغی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

Also called extravasation

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

ماهیچه های برون چشمی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

انقباض درون گرا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

استخوان مچ دست

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

استخوان هرمی مچ دست

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

صفحات بینابینی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

سلول های ماهیچه ای قلبی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

گنبد بینی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

مخاط بویایی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

سلول های گابلت ( سلول های جامی ) :ترشح کننده مخاط

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

روپوشه ی بویایی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

مرکز پنوموتاکسیک ( ناحیه ی پشتی بخش فوقانی پل مغزی )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

ورمیس ( کرمینه ) :وصل کننده دو نیم کره مخچه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

غده پینه آل ( اپی فیز )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

اعصاب مغزی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

استخوان بندی ضمیمه ای

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

پلاکت ( گرده )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

پروتئینی در غشاء که در انتقال فعال ، مواد را در یک جهت جابه جا میکند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

پروتئینی در غشاء که در انتقال فعال ، مواد را دردوجهت انتقال می دهد.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

درون بری یا اندوسیتوز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

مخطط

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

شیمی:قاعده سایتزف:مربوط به واکنش حذفی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

supply

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

Averse drug reactions:عوارض ناخواسته دارویی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

ویاگرا یاسیلدنافیل:داروی کمک کننده به بهبود فشار خون

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

تجویز داروی اشتباه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

باکتری استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین ( مِرسا )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

Toll - like Receptors

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

پروتئازوم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

a kingdom that contains bacteria and cyanobacteria ( فرمانرو پروکاریوت ها )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

سرسوزن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

به طور اتفاقی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

بخش انتقال دهنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

ماهیچه پیشانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

شیمی پرورد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

کینه توکور

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

کمپلیانس ریوی یا انطباق تنفسی