first degree relative

پیشنهاد کاربران

اقوام درجه یک ( اسم ) : خویشاوندی که یک فرد 50 درصد از ژن های خود را با او به اشتراک می گذارد، به عنوان مثال پدر، مادر، خواهر و برادر یا فرزند
FDR
اقوام درجه یک

بپرس