تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سندرم کلاین فلتر تریزومی ( زیاد بودن ) کروموزومهای جنسی در مرد

پیشنهاد
٠

سندرم ولف - هیرشورن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

اختلال کروموزومی یا ناهنجاری کروموزومی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

کوررنگی

پیشنهاد
٠

دیستروفی یا دُش پروردگی ماهیچه ای دوشن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بیماری تِی - سَکس progressively destroys nerve cells in the brain and spinal cord

پیشنهاد
١

توارث اتوزوم مغلوب

پیشنهاد
٠

سندروم فون رکلینگهاوزن یا نوروفیبروماتوز اختلال ژنتیکی ارثی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

آنیریدیا:تشکیل ناقص عنبیه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

abnormalities in connective tissues

پیشنهاد
١

وراثت اتوزومال غالب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نوعی جهش در ژن که به علت حذف کدون پایانی باعث افزایش طول پروتئین می شود.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نوعی جهش نقطه ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

دستگاه تنفسی تحتانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

دستگاه تنفسی فوقانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سندروم بچه خاکستری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کالیفون یا کلافون

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

حرکت دادن بیمار بدون خم کردن ستون فقرات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

مانور کشیدن چانه به بالا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

مانور سر به عقب/چانه به بالا

پیشنهاد
٠

SHP شریک کوچک هترودایمر گیرنده فاکتور رونویسی درون هسته ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Pregnane X receptor

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

CAR is abbreviation of Constitutive Androgen Receptor

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

toxicants that cause immediate death or illness when experienced in very small amount

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

substances that produce adverse biological effects of any nature

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

specific proteins produced by living organisms

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

probability that hazard happens

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

potential to cause harm

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Threshold limit value

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Toxic Substances Control Act

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals سم شناسی:قوانین ثبت، ارزیابی، صدور مجوز و محدودیت مواد شیمیایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

الکتروشوک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

بدصدایی یا گرفتگی صدا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

abdominal thrusts

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

قفسه سینه شناور

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

غرق شدگی ثانویه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خفگی خشک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خفگی مرطوب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

پوست برافروخته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

اپی گِلوتیت: التهاب اپیگلوت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

the presence of crystals in urine

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

۴ - آمینوبنزوئیک اسید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

آنتی متابولیت یا ضدمتابولیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سودوموناس آئروژینوزا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

توانایی ایجاد تغییر در دمای بدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

فارماکوپیای آمریکا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

آب قابل تزریق یا آب برای تزریق ( WFI )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

resulting from reduced blood flow to the bowel

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

ایسکمی روده