تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سندرم روده کوتاه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

joint fluid area injection

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

joint injection

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

مسمومیت کلیه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

آسیب شنوایی

پیشنهاد
١

آنتی بیوتیک های وسیع الطیف یا گسترده اثر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

التهاب در سیاهرگ به علت لخته شدگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

به صورت خوراکی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

intramural

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

استروژن کونژوگه

پیشنهاد
٢

فاکتور رشد مشتق از پلاکت PDGF

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

EGF:فاکتور رشد اپیدرمی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

لیپوژنز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

گلیکوژنولیز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

قند کافت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

ضایعه پوستی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

باند مثلثی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

inflammation of the rectum and sigmoid colon

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

پروکتیت اولسروز inflammation of the rectum

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

کولیت زخمی یا کولیت اولسراتیو یا پس روده آماس زخمی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Delta - Aminolevulinic Acid

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

تست غربالگری

پیشنهاد
٠

پورفیری ناشی از کمبود دلتا آمینولولینات دهیدراتاز

پیشنهاد
٠

کوپروپورفیری ارثی ( HCP )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سوماتوستاتینوما ( سرطان سلول تولید کننده ی سوماتوستاتین )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

انسولینُما توموری در لوزالمعده است که از سلول های بتا منشأ گرفته و انسولین ترشح می کند.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

در اصطلاح پزشکی، کاشکسی یا نزاری یکی از نشانه های بیماری است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

گرسنگی شدید یا گرسنگی مُهلک یا گُشنه مانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

تغذیه:حداکثر مقدار مجاز قابل تحمل بدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

لختگی عامل ناپایداری فیزیکی امولسیون ها

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

aggregation

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کرم آرایشی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تشنج های کانونی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تشنج ابسنس

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تشنج های عمومی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

همکلاس classmate

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

لبول کبدی

پیشنهاد
٣

DCT; بخشی از نفرون بین قوس هله و لوله جمع آوری ادرار

پیشنهاد
٦

لوله پیچیده نزدیک یا توبول پروگزیمال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

محور مغز - روده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سلول های اصلی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

طاق معده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

coronary artery disease or coronary heart disease

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

فئوکروموسیتوم یا تومور کرومافین فوق کلیوی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

پیشاب زا یا دیورتیک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

گیاه درمانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

انسان شناسی پزشکی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نارسایی قلبی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

نام غیراختصاصی بین المللی International nonproprietary name

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

شیمی دارویی