ala

/ˈeɪlə//ˈeɪlə/

(جانورشناسی)، بال، باله، بالچه، مخفف: (امریکا) ایالت آلاباما، مخفف: انجمن کتابخانه های امریکا، (جانورشناسی) بال، باله، بالچه (جانورشناسی) بالمانند، بالچهمانند مخفف: (آمریکا) ایالت آلاباما مخفف: انجمن کتابخانه های آمریکا، لا

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: alae
• : تعریف: a wing or winglike part or structure on a living organism.

جمله های نمونه

1. Chris Meredith, 2 of Selma, Ala., quickly added.
[ترجمه گوگل]کریس مردیت، 2 ساله از سلما، آلا، به سرعت اضافه کرد
[ترجمه ترگمان] \"کریس مردیث\"، ۲ تا از سلما، \"Ala\" و به سرعت اضافه کرد:
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Gay lives in Tuscaloosa, Ala. Until September, she was an administrative assistant at a geriatric hospital.
[ترجمه گوگل]گی در Tuscaloosa، Ala زندگی می کند تا سپتامبر، او دستیار اداری در یک بیمارستان سالمندان بود
[ترجمه ترگمان]Gay در توسکالوسا، Ala زندگی می کند تا ماه سپتامبر، او یک دستیار اجرایی در یک بیمارستان سن پیری بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I parked at Ala Wai School, retracing the path from the playground through the park toward the canal.
[ترجمه گوگل]من در مدرسه آلا وای پارک کردم و مسیر را از زمین بازی از طریق پارک به سمت کانال طی کردم
[ترجمه ترگمان]در مدرسه Ala پارک کردم و مسیر زمین بازی را که از پارک به طرف آبراه می رفت، رد کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This is what she has been missing ala these years without really knowing that she has been missing it.
[ترجمه گوگل]این همان چیزی است که او در این سال ها از دستش رفته بود بدون اینکه واقعاً بداند که آن را از دست داده است
[ترجمه ترگمان]این همان چیزی است که این سال ها نادیده گرفته بود، بی آن که بداند آن را از دست داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Replacement by Ala has a deleterious effect invitro but essentially acts as the wild type invivo.
[ترجمه گوگل]جایگزینی با Ala یک اثر مضر در invitro دارد اما اساساً به عنوان نوع وحشی invivo عمل می کند
[ترجمه ترگمان]تعویض توسط علا، علاوه بر اثرات مخرب، به عنوان نوع وحشی invivo عمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They were grouped around ala white metal table piled with gewgaws, hair ornaments, earrings, a necklace.
[ترجمه گوگل]آنها دور یک میز فلزی سفید آلا جمع شده بودند که با گاوها، زیور آلات مو، گوشواره، یک گردن بند پر شده بود
[ترجمه ترگمان]دور یک میز فلزی سفید جمع شده بودند که پر از جواهرات و زینت آلات بود، گوشواره، گوشواره، گردن بند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. S., a Montgomery, Ala., fishing group dedicated to education and catch-and-release conservation of bass environs.
[ترجمه گوگل]S, یک گروه ماهیگیری در مونتگومری، آلا, که به آموزش و حفظ و صید و رهاسازی محیط باس اختصاص دارد
[ترجمه ترگمان]بله، a، Ala گروه ماهیگیری اختصاص داده شده به آموزش و نگهداری و نگهداری از محیط باس است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Auburn Ala. has a population of just under 50000 and is home to Auburn University.
[ترجمه گوگل]Auburn Ala جمعیتی کمتر از 50000 نفر دارد و دانشگاه آبرن را در خود جای داده است
[ترجمه ترگمان]Auburn Ala جمعیت آن در حدود ۵۰۰۰۰ نفر است و خانه to است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Objective To discuss the clinical application of partial ala nasi defect prothesis with the skin flap of ala nasi defect region, the skin flap of nasolabial groove plus auricular cartilage bracket.
[ترجمه گوگل]هدف برای بحث در مورد کاربرد بالینی پروتز نقص آلا ناسی جزئی با فلپ پوستی ناحیه نقص آلا ناسی، فلپ پوستی شیار نازولبیال به اضافه براکت غضروف گوش
[ترجمه ترگمان]هدف از این کار بحث در مورد کاربرد بالینی of جزئی prothesis با ربودن پوست منطقه علا nasi، ایجاد دریچه شیار nasolabial به اضافه bracket cartilage auricular auricular است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Ace, Suc and Ala appearance cues the the possible existence of cysticerciasis.
[ترجمه گوگل]ظاهر آس، سوک و آلا نشان دهنده وجود احتمالی سیستیسرسیاز است
[ترجمه ترگمان]Ace، Suc و علا به وجود احتمالی of اشاره می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. On the twenty-ninth, Dennis Ross met with Abu Ala, whom we all respected, to make sure Arafat understood the consequences of rejection. I would be gone.
[ترجمه گوگل]در روز بیست و نهم، دنیس راس با ابوعلاء، که همه ما به او احترام می‌گذاشتیم، ملاقات کرد تا مطمئن شود عرفات عواقب رد را درک کرده است من رفته بودم
[ترجمه ترگمان]در بیست و نهم، دنیس راس با ابو Ala دیدار کرد که همه ما به او احترام گذاشتیم تا مطمئن شویم که عرفات عواقب رد شدن را درک کرده است من رفته بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Ala is a ham products contain high levels of nitrites material.
[ترجمه گوگل]آلا یک محصول ژامبون حاوی سطوح بالایی از مواد نیتریت است
[ترجمه ترگمان]Ala یک محصول گوشت است که حاوی سطوح بالای نیتریت ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The contents of blood's ALA, CYS, GLU of the Over - Wintering Larva were increased 9 6 %, 80. 2 %, and 1 6 %, respectively.
[ترجمه گوگل]محتوای ALA، CYS، GLU خون لارو زمستان گذران به ترتیب 96 درصد، 80 2 درصد و 16 درصد افزایش یافت
[ترجمه ترگمان]محتوای of خون s، CYS، GLU از the Over، ۹ %، ۸۰ افزایش یافت ۲ % و به ترتیب ۱ ۶ %
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The program to design a two-pole ALA motor is introduced, and some design experiences are summarized. In particular, the static measurement is used to verify the parameters of a prototype motor.
[ترجمه گوگل]برنامه طراحی موتور ALA دو قطبی معرفی شده است و برخی از تجربیات طراحی خلاصه می شود به طور خاص، اندازه گیری استاتیک برای تأیید پارامترهای یک موتور نمونه استفاده می شود
[ترجمه ترگمان]این برنامه برای طراحی یک موتور ALA دو قطب معرفی شده است و برخی از تجربیات طراحی به طور خلاصه بیان شده است به طور خاص، اندازه گیری استاتیک برای تایید پارامترهای یک موتور نمونه اولیه بکار می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Sarcoidosis of nasal ala and lower lip.
[ترجمه گوگل]سارکوئیدوز آلا بینی و لب پایین
[ترجمه ترگمان]Sarcoidosis بینی و لب زیرین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: American Library Association
موضوع: سازمانی
انجمن کتابخانه های آمریکا

انگلیسی به انگلیسی

• according to, in the style of (french)
structure resembling a wing; wing
state in the southeastern united states
(french) like, in the manner of or style of somebody or something

پیشنهاد کاربران

Delta - Aminolevulinic Acid
انجمن کتابدارن امریکا
به شیوه، بنا بر، طبق، همچون، همانند ( در اصل فرانسوی است )
مثلا: دیکتاتوری همچون پینوشه. . .
a dictator a la Pinochet. . .

بپرس