triangular bandage

پیشنهاد کاربران

بانداژ مثلثی ( اسم ) : باندآژی ساخته شده از پارچه مثلثی که برای ساختن آویز بازو استفاده می شود.
باند مثلثی

بپرس