تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:زبان=[gloss]

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسوند وضعیت زبان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

التهاب زانو

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تغذیه از خون در مورد حشرات

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تجمع خون در یک حفره بدن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند=narc بی حسی, خواب

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

داشتن سر غیرعادی کوچک

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

=nano پیشوند - به معنای کوچک

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

وجود مقدار زیاد میلوسیت در خون یا مغز استخوان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

التهاب مغز استخوان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

=myelo پیشوند - مغز استخوان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عاملی که رشد قارچ را مهار می کند.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عفونت یا بیماری ایجاد شده توسط قارچ

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

{پزشکی}شبیه خون

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هر اختلال عملکردی غیرالتهابی کبد

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

متداول ترین نوع سرطان کبد در کودکان یا نوزادان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

=Hidro پیشوند معرف غده عرق

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تومور خوش خیم غده تعریق

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شکسته شدن و تخریب بافت

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

منشا و تکامل بافت بیمار

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

=hom نشات گرفته از یک گونه

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پزشکی:تراکم نابهنجار مایع در واژن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

motor neurons

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

( sheath of Schwann ( Schwann's Sheath غلاف شوان

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

hospital - acquired infection

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

filtering face piece , classification: FFP1 FFP2, FFP3

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Overall

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

درماتیت تماسی: نوعی التهاب پوستی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

high - efficiency particulate air فیلتر هپا یا فیلتر هوا با بازدهی بالا

پیشنهاد
٠

( BSC ) کابینت ایمنی بیولوژیکی =biosafety cabinet

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کاور کفش

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

gown

پیشنهاد
٢

تجهیزات حفاظتی شخصی ( PPE )

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

chemotherapy

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[نسخه خوانی]:to be taken four times daily

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[نسخه خوانی]:هر شب every night

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[نسخه خوانی]:هر صبح every morning

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[نسخه خوانی]:قبل از غذا before food

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

opioid=

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

داروهای ساختنی ( دستوری طبق نسخه پزشک )

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پایبندی:Adherence

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

simultaneously multiple drug therapy

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هم زمان:concomitant

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[Pharmacy]:Therapeutic Drug Monitoring

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

بازدید منظم از بیماران در بیمارستان توسط کارکنان پزشکی

پیشنهاد
٠

نظریه تزریقی:تاثیرات مستقیم رسانه ها بر روی مخاطبان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

زندگی شهری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بطور قابل اعتماد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اصول ساخت خوب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

=batch number سری ساخت