تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

استفاده بیشینه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Value - based health care

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

FFS [پزشکی]پرداخت بر مبنای عملکرد

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Fee - for - service [پزشکی]:پرداخت بر مبنای عملکرد

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

accountable care organization

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

افزایش غیر طبیعی تعداد گلبول های سفید خون

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسوند:روند، در پزشکی می تواند به معنای افزایش باشد

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:درست، صاف، مستقیم

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: دهان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Necropsy

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: چشم

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عمل برداشتن تخمدان =Oophorectomy

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: تخمدان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تومور بستر ناخن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هرگونه تغییر شکل ناخن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[پزشکی] ضخیم شدن غیر طبیعی ناخن بدون تغییر شکل

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[دامپزشکی] ناخن برداری =declawing

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:ناخن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:تومور، توده

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تومور خوش خیم عمدتا متشکل از بافت فیبری

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسوند: غده، تومور

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رشد کم مو

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

صفت Oligophrenia:فرد مبتلا به ناتوانی ذهنی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

( پاتولوژی ) عقب ماندگی ذهنی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

irregular menstrual cycles

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

the presence of fewer than five digits on a hand or foot

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کمبود تعداد کل گلبول های قرمز موجود در بدن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کمبود هموگلوبین خون

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تاثیر روی چند مفصل

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: اندک، کمبود =Olig

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

absence of pain عدم وجود درد

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسوند: درد

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

داشتن دندان هایی با اندازه متوسط

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تومور دندان، ادنتوما benign tumor originating from a tooth development =odontome

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Tooth development

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

inflammation of a tooth التهاب دندان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسوند:مانندMesodont پیشوند:مانندOdontitis

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مربوط به جراحی چشم و قسمت های مرتبط آن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: چشم =Ocul

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

التهاب ( آماس ) تخمدان Oophoritis

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سیتوپلاسم تخم

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند: تخم، تخمک

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[پزشکی]داشتن سطح عادی فعالیت

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

غلظت طبیعی پتاسیم در خون

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:عادی =Normo

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نداشتن قابلیت راه رفتن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نداشتن حساسیت، حساسیت زا نبودن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:نبود

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مجموعه دانش در مورد یک رشته مشخص

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

محرک دردناک، آسیب زا