تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

روده ای

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

التهاب روده

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

با منشا روده ای

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هضم خوب

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

=epiderm

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

a disease of the skin

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

dermato - ‎ therapy treatment of a skin disease درمان بیماری های پوستی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیماری پوستی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شبیه پوست

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پوستی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

in a manner that so that به نحوی که

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

swallow ‎ - able فروبردنی، قابلیت بلعیده شدن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

anencephaly نبودن مادرزادی مغز

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

anencephalia

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

encephaly=encephalus پیشوند:وضعیت مغز

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

=Encephalopathy بیماری مغز

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

التهاب مغز و نخاع

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

التهاب مغز ، انسفالیت

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:مربوط به مغز =encephal

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

پسوند: ( پزشکی ) وجود چیزی در خون مانند cholemia:وجود صفرا در خون

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جنین شناس

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جنین شناسی =embryology

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هر چیز سمی برای جنین

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیماری جنینی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تومور جنینی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

انگشت بندی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند - نقص مادرزادی ( نبود اندام یا بخشی از آن )

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

انگلی که در قسمت بیرونی ( outside ) میزبان خود زندگی می کند.

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آنزیم خارج سلولی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیرونی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به سمت بیرون

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

=ec=ecto پیشوند - بیرون

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

{زبان تخصصی}:پیشوند به معنای نبودن، بدون

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسوند : به وجود آورنده

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مربوط به صورت

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:جنین=[feti]

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اولین شیر خارج شده از پستان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

relating to the stomach and diaphragm مربوط به معده و دیافراگم

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

با منشا معده

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

a disease of the stomach and intestines بیماری معده و روده

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

معده ای - روده ای

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:Gastr=Gastri=

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نشئت گرفته از کلیه

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسوند:ایجاد کننده ( صفت ) ، شکل گرفته از

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

با منشا درونی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

با منشا عصبی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسوند:تولید شدن از، حاصل شدن از، منشا گرفته از

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

an infection of the mouth and gums التهاب لثه و دهان

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیشوند:لثه =[gingivo]

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

a disease of the tongue بیماری زبان