emia


emia_
پسوند: (پزشکی) وضع خون، ـ خونی [leukemia]

بررسی کلمه

پیشنهاد کاربران

پسوند: ( پزشکی ) وجود چیزی در خون مانند
cholemia:وجود صفرا در خون
خون
An به معنای فقدان
Anemia : کم خونی

بپرس